Ανατομία ρινός

H μύτη έχει 2 μοίρες την εξωτερική (έξω ρις) και την εσωτερική (έσω ρις).

Ανατομία ρινόςΕικόνα 1: Σχηματική παράσταση του εσωτερικού της ρινός (profile):
1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ανω ρινική κόγχη 4..Μέση ρινική κόγχη 5.Κάτω ρινική κόγχη 6.’νω ρινικός πόρος 7.Σφηνοειδής κόλπος 8.Μέσος ρινικός πόρος 9..Μετωπιαίος κόλπος 10. Κάτω ρινικός πόρος

Ανατομία ρινόςΕικόνα 2: Σχηματική παράσταση ρινός-παραρρινίων κόλπων (face):
1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ιγμόρειο 4.Μετωπιαίος κόλπος 5.Ρινοδακρυϊκός πόρος 6.Οστέινο διάφραγμα μετωπιαίων κόλπων 7.Ηθμοειδείς κυψέλες

Έξω ρις

Μέρη της εξωτερικής μύτης αποτελούν το ριζορρίνιο, δηλαδή το στενό άνω άκρο που συνδέεται με το μέτωπο (Εικόνα1,1 και Εικόνα 2,1), το ακρορρίνιο, δηλαδή η κορυφή της μύτης (Εικόνα 1,1 και Εικόνα 2,2) και η κάτω βασική επιφάνεια που περιλαμβάνει τα ρουθούνια (ρώθωνες ή μυκτήρες).

Η εξωτερική μύτη αποτελείται από οστέινο και χόνδρινο σκελετό. Ο οστέινος σχηματίζεται από τα ρινικά οστά, τη μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου και τη ρινική απόφυση του μετωπιαίου οστού. Ο χόνδρινος σκελετός σχηματίζεται από 6 χόνδρους που μαζί με το ρινικό οστό δίνουν στη μύτη το σχήμα της. Εξωτερικά η μύτη καλύπτεται από δέρμα και μύες.

Έσω ρις

Η είσοδος αυτής λέγεται και πρόδομος και έχει τριχωτό δέρμα. Στην εσωτερική μύτη βρίσκεται το ρινικό διάφραγμα το οποίο σχηματίζεται από 2 χόνδρους, 6 οστά και ένα μεμβρανώδες τμήμα.

Το κύτος της εσωτερικής μύτης χωρίζεται με το ρινικό διάφραγμα σε 2 κοιλότητες, τις ρινικές θαλάμες οι οποίες προς τα εμπρός έχουν τα ρουθούνια και προς τα πίσω τις ρινικές χοάνες και αποτελούνται από 4 τοιχώματα, τα άνω-κάτω-έσω και έξω.

Στο έξω τοίχωμα βρίσκονται οι 3 ρινικές κόγχες η άνω (Εικόνα 1,3), η μέση (Εικόνα1,4) και η κάτω (Εικόνα 1,5). Ανάμεσα στις ρινικές κόγχες σχηματίζονται οι 3 ρινικοί πόροι, ο άνω (Εικόνα 1,6) που βρίσκεται κάτω από την άνω ρινική κόγχη και σε αυτόν εκβάλλουν οι οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες και ο σφηνοειδής κόλπος (Εικόνα 1,7), ο μέσος (Εικόνα 1,8) που βρίσκεται κάτω από τη μέση ρινική κόγχη και σε αυτόν εκβάλλουν τα ιγμόρεια (Εικόνα 2,3), οι μετωπιαίοι κόλποι (Εικόνα 1,9 και Εικόνα 2,4) και οι πρόσθιες ηθμοειδείς κυψέλες και ο κάτω ρινικός πόρος (Εικόνα 1,10) που βρίσκεται κάτω από την κάτω ρινική κόγχη και σε αυτόν εκβάλλει ο ρινοδακρυϊκός πόρος (Εικόνα 2,5) μέσω του οποίου τα δάκρυα παροχετεύονται στη μύτη.

Η εσωτερική μύτη καλύπτεται από τον ρινικό βλεννογόνο, ο οποίος διακρίνεται σε οσφρητικό (καταλαμβάνει την άνω ρινική κόγχη και το αντίστοιχο τμήμα του διαφράγματος) και σε αναπνευστικό (καταλαμβάνει την υπόλοιπη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους).

Διαβάστε επίσης