Προγεννητικός έλεγχος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που αποσκοπά στην έγκαιρη διάγνωση ορισμένεων παθήσεων και συνδρόμων του εμβρύου, με σκοπό να εξασφαλίσει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στους γονείς, σχετικά με την ύπαρξη μίας νόσου, την πρόγνωσή της, τις πιθανές επιπτώσεις στο έμβρυο, ώστε να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή μη της κύησης.

Ταξινόμηση

Οι μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου είναι είτε άμεσες, δηλαδή εφαρμόζονται στο έμβρυο, είτε έμμεσες δηλαδή εφαρμόζονται στη μητέρα, οπότε εμμέσως εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση υγειας του εμβρύου.

Οι βασικές άμεσες μέθοδοι είναι η υπερηχογραφία, η αμνιοπαρακέντηση, η λήψη τροφοβλαστικού ιστού, η αιμοληψία από το έμβρυο (ομφαλιδοκέντηση, διακαρδιακή, διηπατική), η βιοψία του δέρματος και των μυών του εμβρύου, η μαγνητική τομογραφία, η εμβρυοσκόπηση, αμνιοσκόπηση, καρδιοτοκογραφία.

Οι έμμεσες βασίζονται σε ενδείξεις από το αίμα της μητέρας (εμβρυικά κύτταρα, ανίχνευση και ποσοστικός προσδιορισμός αντισωμάτων, προσδιορισμός ορμονών, προσδιορισμός διαφόρων ουσιών) και από τα ούρα (προσδιορισμός διαφόρων ορμονών).

Διαβάστε επίσης