Συνδετικός ιστός

Γενικά

Ο συνδετικός ιστός είναι ένα ιδιαίτερο είδος ερειστικού ιστού. Ο ερειστικός (στηρικτικός) ιστός βρίσκεται παντού μέσα στο σώμα και συμβάλλει τα μέγιστα στο σχηματισμό των διαφόρων οργάνων και στη διατήρηση της μορφολογίας τους.

Είδη

Τα είδη του ερειστικού ιστού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σύσταση της ουσίας (μεσοκυττάριας), η οποία υπάρχει μεταξύ των κυττάρων τους και είναι:
– Ο συνδετικός ιστός
– Ο χονδρικός ιστός
– Ο οστίτης ιστός
– Το αίμα

Λειτουργίες

Οι λειτουργίες που επιτελεί ο συνδετικός ιστός είναι
α) στηρικτική
β) μεταφορική (ανταλλαγή της ύλης μεταξύ των κυττάρων και τριχοειδών αγγείων)
γ) αποταμιευτική
δ) προστατευτική (αμυντική)
ε) αναγεννητική (ανάπλαση-επούλωση).

Δομή

Οπως όλοι οι ιστοί αποτελείται από κύτταρα και μεσοκυττάρια ουσία.

Τα κύτταρα του συνδετικού ιστού είναι:
1. Μόνιμα κύτταρα
α) ινοβλάστες ή ινοκύτταρα
β) λιπώδη κύτταρα ή λιποκύτταρα
γ) αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά (μητρικά κύτταρα όλων των κυττάρων του συνδετικού ιστού).

2. Ελεύθερα ή κινητά κύτταρα
α) μακροφάγα (είδος αμυντικών κυττάρων)
β) πλασματοκύτταρα (είδος αμυντικών κυττάρων)
γ) σιτευτικά κύτταρα (μαστοκύτταρα)
δ) μεταναστευτικά κύτταρα (λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα), τα οποία μεταναστεύουν από το αίμα στους ιστούς.

Η μεσοκυττάρια ουσία του συνδετικού ιστού αποτελείται από:
α) ίνες, β) άμορφη θεμέλια ουσία.

1. Ινες
Διακρίνονται σε κολλαγόνες, ελαστικές και δικτυωτές.
– Οι κολλαγόνες ίνες βρίσκονται σε όλες τις μορφές του συνδετικού ιστού, έχουν κυματοειδή διαάταξη και συγκεκριμένα βιοχημικά χαρακτηριστικά. Είναι κατασκευασμένες απο μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κολλαγόνο και παράγεται από τα κύτταρα του συνδετικού ιστού.
– Οι ελαστικές ίνες απαντούν μεμονωμένα ή με τη μορφή δικτύων. Είναι κατασκευασμένες από μια πρωτεΐνούχο ουσία που ονομάζεται ελαστίνη.
Ο δικτυωτές ίνες εμφανίζουν ομοιότητες με τις κολλαγόνες.

2. ’μορφη θεμέλια ουσία
Καλύπτει τα κενά μεταξύ των κυττάρων και των ινών και συνίσταται από πρωτεΐνες, λιπίδια, βλεννοπολυσακχαρίτες και νερό.

Υπάρχουν διάφορες μορφές συνδετικού ιστού, (π.χ. στερεός, χαλαρός, λιπώδης), με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ώστε να υποστηρίζουν τις λειτουργίες των οργάνων στα οποία απαντώνται.

Διαβάστε επίσης