ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης ονομάζεται τονομέτρηση και γίνεται με ειδικά όργανα, τα τονόμετρα.

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τονόμετρο, το οποίο δίνει ακριβείς μετρήσεις είναι το τονόμετρο Goldman(τονομέτρια επιπέδωσης).Υπάρχει και το τονόμετρο του Schiotz(τονομέτρια εμβυθίσεως), το οποίο δε χρησιμοποιείται συχνά σήμερα. Τελευταία έχουν κατασκευαστεί και ηλεκτρονικά αυτόματα περίμετρα διαφόρων τύπων.

Η φυσιολογική τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης κυμαίνεται στατιστικά μεταξύ 10 και 22mmHg με μέση τιμή 16 ± 2mmHg.

Διαβάστε επίσης