ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι νευρογενείς όγκοι αποτελούν το 20% των όγκων του μεσοθωρακίου στους ενήλικες και το 40% στα παιδιά.

Ανάλογα με τον νευρικό ιστό από τον οποίο εξορμούν και τη βιολογική συμπεριφορά τους διακρίνονται σε:

Καλοήθεις

· Νευροΐνωμα
· Γαγγλιονεύρωμα
· Παραγαγγλίωμα

και

Κακοήθεις

· Σβάνωμα
· Νευροβάστωμα
· Γαγγλιονευροβλάστωμα
· Κακόηθες παραγαγγλίωμα

Καθένας από τους όγκους παρουσιάζει ιδιαίτερη επίπτωση σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Στους ενήλικες οι νευρογενείς όγκοι του μεσοθωρακίου συνήθως είναι καλοήθεις και ασυμπτωματικοί ενώ στα παιδιά στις περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις πρόκειται για κακοήθεις όγκους που προκαλούν συμπτώματα τοπικά και συστηματικά.

Η θεραπεία είναι κατά βάση η χειρουργική εξαίρεση του όγκου. Σε όγκους ανεγχείρητους ή όγκους που έχουν υποστεί ατελή εξαίρεση ή υποτροπιάζουν, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία ή και συστηματική χημειοθεραπεία.

Διαβάστε επίσης