ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Άλλες ονομασίες

Δοκιμασία κόπωσης, Test κοπώσεως

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η δοκιμασία κόπωσης είναι μία ειδική διαγνωστική μέθοδος με την οποία διαγνώσκεται η ύπαρξη ή μη στεφανιαίας νόσου.

Από τον ασθενή ζητείται να βαδίσει πάνω στον κυλιόμενο τάπητα του οποίου η κλίση και η ταχύτητα προοδευτικά αυξάνονται, έτσι ώστε αναλόγως να αυξάνεται και η σωματική προσπάθεια. Η πλήρης δοκιμασία διαιρείται σε 7 στάδια το καθένα δε διαρκεί 3 λεπτά.
Καθόλη τη διάρκεια της άσκησης και λίγα λεπτά μετά (συνήθως 5) την άσκηση ο εξεταζόμενος παρακολουθείται συνεχώς από πλευράς τυχόν εμφάνισης συμπτωμάτων (πόνος στο στήθος, δύσπνοια, πτώση πίεσης κ.α.) ενώ παράλληλα ελέγχεται με τηλεοπτική οθόνη (monitor) η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα καθώς και το ηλεκτροκαρδιογράφημα τα οποία καταγράφονται σε χαρτί κάθε 2-3 λεπτά. Η καρδιακή συχνότητα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, θεωρείται δε ότι έχει επιτευχθεί μέγιστη κόπωση όταν η καρδιακή συχνότητα φθάσει τον αριθμό 220 μείον τα έτη της ηλικίας του εξεταζόμενου.
Η δοκιμασία κρίνεται ως θετική (κακή) ή αρνητική (καλή) όταν επιτευχθούν ορισμένα κριτήρια είτε κλινικά (εμφάνιση πόνου ή άλλου συμπτώματος) είτε ηλεκτροκαρδιογραφικά (αλλοιώσεις του καρδιογραφήματος συμβατές με ισχαιμία του μυοκαρδίου). Το αποτέλεσμα είναι αρκετά αξιόπιστο ώστε αν έχουμε θετική δοκιμασία ο ασθενής πάσχει από στεφανιαία νόσο και αντιθέτως όταν είναι αρνητική αποκλείεται η στεφανιαία νόσος.
Η δοκιμασία κόπωσης είναι μία πολύ ευαίσθητη μέθοδος. Συγκεκριμένα η ευαισθησία της πλησιάζει το 90% που σημαίνει ότι σε 100 άτομα που έχουν στεφανιαία νόσο τα 90 θα το δείξουν στην δοκιμασία κόπωσης ενώ στα υπόλοιπα 10 η δοκιμασία θα έιναι ψευδώς αρνητική.
Τελευταία μάλιστα έχουν βρεθεί και κάποιες ειδικές μέθοδοι εκτίμησης του καρδιογραφήματος κατά την διάρκεια της δοκιμασίας που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την ευαισθησία της μεθόδου πλησιάζοντας το 93-95% (π.χ. Athens QRS score).

Διαβάστε επίσης