ΕΦΕΤ: Πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο των τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ολοκλήρωσε τις διαδικασίες σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Σε σχετικό δελτίο τύπου που απέστειλε ο ΕΦΕΤ στο Care αναφέρονται τα παρακάτω:

Με πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία εναρμόνισης της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, η οποία και θα συμπληρώσει το αντίστοιχο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 12α).

Η οδηγία αναφέρεται κυρίως στις προδιαγραφές και στα κριτήρια επιλογής των εργαστηρίων δοκιμών που ενεργοποιούνται στα πλαίσια του επίσημου ελέγχου των τροφίμων, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων και να διαπιστεύονται από εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) ή διεθνή διαπίστευσης.

Παράλληλα, το ΔΣ του ΕΦΕΤ με δημόσια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος καλεί όλα τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση εργαστήρια δοκιμών στον τομέα των τροφίμων, του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Παν/κων, Τεχνολογικών, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κλπ), όπως και τα διαπιστευμένα του Ιδιωτικού να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο “Μητρώο Εργαστηρίων του ΕΦΕΤ” (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Υπουργικής απόφασης).

Η πλήρης καταγραφή, η αξιολόγηση και η λεπτομερής τεκμηρίωση των δυνατοτήτων των εργαστηριακών υποδομών στον τομέα των αναλύσεων των τροφίμων, μέσω του “Μητρώου των Εργαστηρίων του ΕΦΕΤ”, θα επιτρέψει την αποκεντρωμένη αξιοποίησή τους από τις συναρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και θα διευκολύνει πολλαπλά την πρόσβαση των τελευταίων σε υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και διασφαλισμένης ποιότητας.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώθησης όλο και περισσοτέρων εργαστηρίων τροφίμων στην υιοθέτηση και εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών ελέγχου σε ό,τι αφορά στην ποιότητα και στην επάρκεια τους.

Επιπλέον, δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για τη δικτύωση των εργαστηριακών και επιστημονικών οργανισμών της χώρας μας και η διασύνδεση τους με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα εργαστηρίων στα πλαίσια της λειτουργίας της υπό σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority).

H ενεργοποίηση του “Μητρώου Εργαστηρίων του ΕΦΕΤ” σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των “Οδηγών” για να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις τροφίμων κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και συστήματα διασφάλισης της ποιότητας στις γραμμές παρασκευής, μεταποίησης, μεταφοράς και διάθεσης των τροφίμων, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχων και την αναβάθμιση του συστήματος πρόληψης και αξιολόγησης των διατροφικών κινδύνων.

Με τις δράσεις αυτές ο ΕΦΕΤ επιδιώκει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στην υγιεινή των τροφίμων, κεντρικό στόχο και της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση