Ειδικά μέτρα για τα παιδικά φάρμακα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προς συζήτηση το θέμα των φαρμάκων που προορίζονται για παιδιά, παρουσιάζοντας μία μελέτη και μία δέσμη ιδεών σχετικών με τη βελτίωση της ποιότητας των φαρμάκων αυτών, καθώς, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μισά από τα φάρμακα που χορηγούνται για διάφορους λόγους στα παιδιά, στις χώρες μέλη της Ε.Ε, δεν έχουν τύχει ειδικών παιδιατρικών ελέγχων, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν το 20% του συνολικού πληθυσμού των χωρών μελών της Ε.Ε.

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, στην έλλειψη κινήτρων προς τις φαρμακευτικές εταιρίες να προσανατολίσουν τις ερευνητικές προσπάθειές τους στον τομέα της παρασκευής φαρμάκων ειδικά για τα παιδιά.

Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή προτίθεται να απευθυνθεί στις χώρες μέλη της ΕΕ και να τους ζητήσει να εγκρίνουν μια σειρά από νομοθετικά και οικονομικά μέτρα ούτως ώστε να προσανατολιστούν οι παρασκευάστριες εταιρίες στη δημιουργία ενός ευρύτατου φάσματος φαρμάκων ειδικών για παιδιατρική χρήση.

Διαβάστε επίσης