Προειδοποίηση της Ε.Ε. σχετικά με τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό

Προειδοποιητική επιστολή, απέστειλε προς την Ελλάδα και άλλα 9 κράτη μέλη της Ε.Ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχουν μεταφέρει πριν την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκο Δικαστήριο στην εθνική τους νομοθεσία την αναθεωρημένη οδηγία της Κοινότητας (98/83/ΕΚ) σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η Οδηγία αυτή καθορίζει στα κράτη μέλη τις ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για το νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν διάφορες ουσίες, ιδιότητες και οργανισμούς (παραμέτρους) για τις οποίες έχουν καθορισθεί ανώτατες παραδεκτές συγκεντρώσεις.

Οι μικροβιολογικές παράμετροι, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος, τα νιτρικά άλατα, τα νιτρώδη άλατα και τα ζιζανιοκτόνα είναι οι σημαντικότερες από τις 62 παραμέτρους για τις οποίες δεν επιτρέπεται υπέρβαση των ανώτατων παραδεκτών συγκεντρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με την αιτιολογημένη γνώμη σε ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή καθορίζει σαφώς και οριστικώς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει σημειωθεί παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας και το καλεί να συμμορφωθεί εντός καθορισμένης περιόδου προς αυτή (κατά κανόνα δύο μήνες).

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση