Εξηγήσεις ζητά η EE από την Ελλάδα σχετικά με τα βιοκτόνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα και άλλες δέκα χώρες μέλη της ΕΕ ( τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία), για τη μη κοινοποίηση στην Επιτροπή των μέτρων που έλαβαν, προκειμένου να ενσωματώσουν την κοινοτική οδηγία για τα βιοκτόνα στην εθνική νομοθεσία τους.

Η οδηγία για τα βιοκτόνα (οδηγία 98/8/ΕΚ) καθορίζει περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας για τα συγκεκριμένα προϊόντα και θεσπίστηκε με σκοπό να συμπληρώσει προηγούμενη οδηγία, που καθόριζε το σύστημα εγκρίσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (οδηγία 91/414/ΕΟΚ), η οποία κάλυπτε κυρίως τα γεωργικά φάρμακα.

Η νέα οδηγία για τα βιοκτόνα απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα εγκρίσεως της διάθεσης βιοκτόνων στην αγορά. Και αυτό διότι σε αντίθεση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα δρούν κατά των επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων οργανισμών και κατά των οργανισμών που προσβάλλουν φυσικά ή βιομηχανικά προϊόντα.

Τα βιοκτόνα περιλαμβάνουν προϊόντα όπως τα συντηρητικά ξύλου, τα απολυμαντικά και τα εντομοκτόνα. Τα εθνικά μέτρα για την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών έπρεπε να είχαν θεσπιστεί και ανακοινωθεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 14 Μαΐου 2000.

Ομως, μέχρι την ημερομηνία αυτή τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν είχαν ανακοινώσει κανένα μέτρο εφαρμογής της οδηγίας και συνεπώς η Επιτροπή τους απηύθυνε πρώτη προειδοποιητική επιστολή στις 8 Αυγούστου 2000 παρέχοντάς τους δίμηνη διορία για την υποβολή παρατηρήσεων.

Εκτοτε, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Φιλανδία έδωσαν απαντήσεις που δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από την Επιτροπή, ενώ η Ελλάδα, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, και η Πορτογαλία δεν απάντησαν καθόλου.

Δεδομένου ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τα βιοκτόνα δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερη προειδοποιητική επιστολή) στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία.

Οι αιτιολογημένες γνώμες παρέχουν δίμηνη διορία σε καθένα από τα 11 αυτά κράτη μέλη προκειμένου να θεσπίσουν τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της οδηγίας.

Διαβάστε επίσης