Ενισχύεται η νομοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων

Προσαρμόζεται το ελληνικό εσωτερικό δίκαιο προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997, σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Η ενίσχυση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, γίνεται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος των συναρμόδιων υπουργών, το οποίο κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επικυρώνει την εν λόγω οδηγία.

Σκοπός του εν λόγω σχεδίου διατάγματος, όπως αναφέρεται στο κείμενό του, είναι η εξασφάλιση ότι καθίστανται αποτελεσματικότερα τα ισχύοντα μέτρα για την ίση μεταχείριση, τα οποία επιτρέπουν σε κάθε άτομο που ισχυρίζεται ότι θίγεται από τη μη εφαρμογή υπέρ αυτού της αρχής της ίσης μεταχείρισης να ασκεί τα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστηρίων ύστερα, ενδεχομένως, από την προσφυγή σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο Π.Δ. καθορίζεται ποιος έχει το βάρος της αποδείξεως ενώπιον των δικαστηρίων, σε περιπτώσεις παραβίασης της ισότητας. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι βλάπτεται λόγω μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φύλου και παρουσιάζει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, επιβάλλεται στο άλλο μέρος (εργοδότες, δημόσιο κλπ.) να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Διαβάστε επίσης