Δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων η Ελλάδα

Αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και σε επτά ακόμη χώρες της ΕΕ για ελλιπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία επειδή δεν ενημέρωσαν, όπως όφειλαν, το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας για τη διαδικασία εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 1999/31/ΕΚ σε εθνικό επίπεδο για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, που έληξε στις 16 Ιουλίου 2001.

Σημειώνεται ότι εάν το κράτος-μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχολιάζοντας την απόφαση η αρμόδια για το περιβάλλον επίτροπος, Μάργκοτ Βάλστρομ, δήλωσε: ”Ήταν μια εξαιρετικά θετική κίνηση όταν, το 1999, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να βελτιώσουν σημαντικά τα περιβαλλοντικά πρότυπα όσον αφορά την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα γίνουν όντως πραγματικότητα, οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία. Καλώ τα κράτη μέλη να μη χάσουν παραπάνω χρόνο και να το πράξουν.”

Η κοινοτική οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθιερώνει μια σειρά από λεπτομερείς απαιτήσεις που στόχο έχουν τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τους μη ενδεδειγμένους χώρους υγειονομικής ταφής, όπως η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπογείων υδάτων, του εδάφους και του αέρα.

Διαβάστε επίσης