Βλαβερές οι Βρετανικές κεραίες στην Κύπρο

Καταπέλτης είναι η έκθεση δύο Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των κεραιών στη Βρετανική βάση Ακρωτηρίου. Η έκθεση διαπιστώνει διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα του υγροτοπικού συμπλέγματος και επιπτώσεις στη βλάστηση, τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα.

Στην έκθεση, η οποία δόθηκε το απόγευμα στη δημοσιότητα, σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις προκαλούν κατακερματισμό των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας, που σχετίζονται με αυτούς.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η χρήση ζιζανιοκτόνων για τη διατήρηση της βλάστησης σε χαμηλό ύψος είναι ασύμβατη με τη διατήρηση της φύσης, ενώ όπως τονίζεται είναι σαφές πως η φυσικότητα της περιοχής μειώνεται περαιτέρω καθώς οι εγκαταστάσεις, παλαιές και νέες, δίνουν την εικόνα τοπίου έντονα επηρεασμένου από τον άνθρωπο.

Στην έκθεση τονίζεται ότι λόγω της μοναδικότητας του χαρακτήρα του οικοτόπου, η περιοχή έχει προταθεί γα ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Νατούρα 2000”.
Οι δύο Ελλαδίτες εμπειρογνώμονες κάνουν εκτενή αναφορά στα σπάνια είδη πουλιών στον υδροβιότοπο της Αλυκής Ακρωτηρίου και επιπλέον τονίζουν ότι η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί σημαντική για τα πουλιά της Ευρώπης για σκοπούς ανάπαυσης, διαχείμανσης και τροφοληψίας.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση νέων κεραιών θα αυξήσει τους κινδύνους για τα πουλιά τα οποία είτε θα προσκρούσουν στις κεραίες, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες, είτε θα αναγκάζονται να αναζητούν τρόπους παράκαμψής τους, γεγονός που θα επιδρά ανρητικά στην ικανότητά τους να επιβιώνουν του ταξιδιού τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία θα εγκριθεί η ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης και της δεύτερης κεραίας, οι δύο εμπειρογνώμονες προτείνουν την εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών, αλλά και από την πιθανή εκτέλεση άλλων έργων μελλοντικά.

Διαβάστε επίσης