Μέτρα για την προώθηση του εθελοντισμού στη χώρα μας

Η ανάδειξη του ρόλου των αυτοοργανωμένων μορφών της Κοινωνίας των Πολιτών και ο καθορισμός ενός Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τον εθελοντισμό, ήταν το θέμα της συνεδρίασης της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής για τον Εθελοντισμό, όπου συμμετείχε και η υπουργός Εσωτερικών, κ. Β. Παπανδρέου. Η Επιτροπή αυτή έχει συσταθεί για το συντονισμό των δράσεων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού.

Η κ. Παπανδρέου τόνισε πως η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει κάποιες αρνητικές απόψεις που προέρχονται είτε από το κράτος, το οποίο ενίοτε θεωρεί τις εθελοντικές οργανώσεις ως έναν ευέλικτο βραχίονά του που δρα συμπληρωματικά για την επίτευξη των στόχων του, είτε από τις εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες μερικές φορές αντιμετωπίζουν το κράτος ως τον αποκλειστικό χρηματοδότη τους, απόψεις που δεν αντιστοιχούν , όπως είπε η υπουργός, στη νέα αντίληψη που δημιουργείται τώρα για τον εθελοντισμό.

Στη συνέχεια έκανε έκκληση στους φορείς της πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους πολίτες να συμβάλουν στην ανάδειξη του εθελοντισμού ως συστατικού στοιχείου της λειτουργίας της πολιτείας.

Οι άμεσοι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η θεσμική κατοχύρωση των εθελοντικών οργανώσεων και των εθελοντών στην Ελλάδα, η συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η προώθηση συστημάτων καταγραφής και δικτύωσης των εθελοντικών οργανώσεων κλπ.

Διαβάστε επίσης