Υπερτρίχωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Υπερτρίχωση είναι η μεγάλη αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών του σώματος στην φυσιολογική τους κατανομή.

Χαρακτηριστικά – Αιτίες

Ο βαθμός ανάπτυξης των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών διαφέρει σημαντικά. Από τη μια πλευρά υπάρχει η ελαφρά υπερτρίχωση στο άνω χείλος, η οποία είναι συνήθως ορατή μόνο από την πάσχουσα, από την άλλη υπάρχει και η περισσότερο ανεπτυγμένη υπερτρίχωση, η οποία καλύπτει το υπογένειο, τις παρειές και μπορεί να συνοδεύεται από μεγάλη ανάπτυξη των τριχών στο εσωτερικό των μηρών και στο χαμηλό μέρος της κοιλιάς.

Από ιατρική σκοπιά η ελαφρά ως μέτρια υπερτρίχωση είναι καθαρά αισθητικό πρόβλημα μια και οι διάφορες αιτίες σπάνια δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία. Το κυρίαρχο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μειονεκτικά αισθήματα της πάσχουσας και η “μη θηλυκότητα” που νιώθει και η οποία της δημιουργεί ψυχολογικές αντιδράσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Γνωστές αιτίες υπερτρίχωσης

Οι γνωστές μέχρι τώρα αιτίες υπερτριχώσεως έχουν ωοθηκική, επινεφριδική ή φαρμακευτική προέλευση και σχετίζονται με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το σύνδρομο υπερθηκώσεως, αρρενοποιητικούς όγκους ή σύνδρομο Cushing.

Τα φάρμακα τα οποία έχει αποδειχτεί ότι προκαλούν υπερτρίχωση είναι τα: φαινυτοϊνη, διαζοξίδη, μινοξιδίλη, εξαχλωροβενζένιο, στρεπτομυκίνη, πενικιλλαμίνη, μεθοξαλένη.

Θεραπεία υπερτρίχωσης

Εφόσον αποκλειστούν σοβαροί παράγοντες που χρήζουν ιατρικής αντιμετώπισης,η υπερτρίχωση μπορεί νε αντιμετωπιστεί με τη μέθοδοτης ηλεκτρόλυσης των τριχών (γνωστή και ως “ριζική”).

Υπερτρίχωση

Διαβάστε επίσης