Δασυτριχισμός/Υπερτρίχωση

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι διαταραχή που συνεπάγεται αυξημένη ανάπτυξη του σωματικού τριχώματος. Η διαφορά από την υπερτρίχωση έγκειται στο ότι στο δασυτριχισμό υπάρχει περίσσεια ανδρογόνων, μεταβάλλεται το θυλάκιο της…

Continue ReadingΔασυτριχισμός/Υπερτρίχωση

Υπερτρίχωση

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Υπερτρίχωση είναι η μεγάλη αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών του σώματος στην φυσιολογική τους κατανομή. Χαρακτηριστικά - Αιτίες Ο βαθμός ανάπτυξης των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών διαφέρει σημαντικά. Από…

Continue ReadingΥπερτρίχωση

Υπερτρίχωση απλή

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Υπερτρίχωση απλή είναι η μεγάλη αύξηση των τελικών τριχών του σώματος σε φυσιολογική κατανομή, με εργαστηριακά ευρήματα σχετικά απλά και σαφή, όπου σπάνια εντοπίζεται σοβαρή οργανική…

Continue ReadingΥπερτρίχωση απλή