Η διαδικασία θεώρησης των φαρμάκων για τους ναυτικούς

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργου Ανωμερίτη καθορίστηκε η διαδικασία θεώρησης των συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου ως εξής: 1. (α) Συνταγές που εκδίδονται από μισθωτούς ιατρούς ή οδοντιάτρους του Ο.Ν. δεν απαιτείται να θεωρηθούν. (β) Συνταγές που εκδίδονται από συμβεβλημένους με τον Ο.Ν. ιατρούς, οδοντιάτρους ή από ιατρούς, οδοντιάτρους μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, δε θεωρούνται εφόσον η αξία κάθε συνταγής δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. Κάθε συνταγή που υπερβαίνει το ποσό αυτό θεωρείται απαραίτητα πριν εκτελεσθεί.

(γ) Συνταγές που εκδίδονται από ιατρό ή οδοντίατρο ο οποίος δεν είναι ιατρός (υπάλληλος) του Ο.Ν. ή συμβεβλημένος με τον Ο.Ν. ούτε ανήκει σε μονάδα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θεωρούνται απαραίτητα πριν εκτελεσθούν, ανεξάρτητα από την αξία τους.

2. Ως ελεγκτές ιατροί για τη θεώρηση των συνταγών ορίζονται:
(α) Στον Ο.Ν./Πειαραιά και στο Π.Ο.Ν./Αθηνών ο Αρχίατρος και οι οριζόμενοι κάθε φορά από την Κεντρική Υπηρεσία ιατροί του Ο.Ν.

(β) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες όπου υπηρετεί μισθωτός ιατρός του Ο.Ν., ο ιατρός αυτός.

(β.i) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (πλην Π.Ο. Ν/Α) όπου υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιατροί, ο ελεγκτής ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Π.Ο.Ν. ή από την Κεντρική Υπηρεσία.

(β.ii) Όπου δεν υπάρχει ή απουσιάζει ο ιατρός των Περιφερειακών Υπηρεσιών η θεώρηση ενεργείται από ελεγκτές του Δημοσίου ή του Ι.Κ.Α.

Διαβάστε επίσης