Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης Α.Ε ,η οποία
πραγματοποιήθηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2001 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 225 εκατ. δρχ. με την έκδοση 900.000 νέων ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία ,καθώς και την παραίτηση στο δικαίωμα προτίμησης
των μετόχων που εκφράζουν το παλαιό ιδιοκτησιακό καθεστώς της κλινικής υπέρ αφενός της
EUROMEDICA Α.Ε (τέως Κ.Ι ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Α.Ε) στην οποία διατίθενται 500.000 νέες
μετοχές με τιμή διάθεσης 2.500 δρχ. η κάθε μία και αφετέρου σε ιατρούς-συνεργάτες της
κλινικής στους οποίους θα διατεθούν 400.000 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 1.500 δρχ η κάθε
μία.

Η διάθεση των νέων μετοχών στους ιατρούς -συνεργάτες θα πραγματοποιηθεί με λίστα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και αναμένεται οι νέοι
μέτοχοι ιατροί – συνεργάτες να ξεπεράσουν τελικώς τους 150.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν σε 1,85 δις. δρχ. και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η EUROMEDICA Α.Ε θα κατέχει πλέον ποσοστό 20% της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Γενική Κλινική Α.Ε αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κλινικές στην Θεσσαλονίκη
δυναμικότητας 300 κλινών και διαθέτει σύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες όλων των
ειδικοτήτων,10 χειρουργεία και 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με 18 κρεβάτια.

Για την χρήση 2001 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να ανέλθει στα 6 δις δρχ. και τα προ φόρων κέρδη της στα 600 εκατ δρχ. Τα έσοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του φιλόδοξου επενδυτικού της κλινικής ύψους 2,9 δις δρχ.

Διαβάστε επίσης