Υποτροφία ΚΕΕΛ – Προσλήψεις Γιατρών

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει υποτροφία διάρκειας δύο ετών για εκπαίδευση στην αλλοδαπή ενός γιατρού, με θέμα «Ιογενείς Ηπατοπάθειες – Δημόσια Υγεία », ενώ έχει προκηρύξει και την πρόσληψη έξι γιατρών για την στελέχωση του οργανισμού και την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την αναλυτική παρουσίαση των προκηρύξεψν που ακολουθούν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Κ.Ε.Ε.Λ.

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει μία (1) υποτροφία διάρκειας δύο (2) ετών για εκπαίδευση στην αλλοδαπή ενός (1) ιατρού, με θέμα «Ιογενείς Ηπατοπάθειες-Δημόσια Υγεία»

Το διατιθέμενο ποσό για την υποτροφία ανέρχεται στο ανώτατο ύψος των δρχ. 15.000.000 και το τελικό ποσό εξαρτάται απο την χώρα μετάβασης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιατροί, ειδικευμένοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ηλικίας μέχρι 40 ετών, που έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής ή της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να γίνει η εκπαίδευση

Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσουν στο Κ.Ε.Ε.Λ. τα ακόλουθα:
α. Πτυχίο Ιατρικής
β. Δύο (2) συστατικές επιστολές
γ. Βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στα Γραφεία του Κ.Ε.Ε.Λ (Μακεδονίας 6-8, 3ος όροφος, Αθήνα) έως και τις 31 Ιουλίου 2001.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘ.Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) προκηρύσσει πρόσληψη ιατρών τριετούς θητείας για τις ανάγκες λειτουργίας του.

1. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας ή Βιοπαθολογίας ή Παιδιατρικής με αναγνωρισμένη μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σχετικό με το αντικείμενο στη Δημόσια Υγεία και την Επιδημιολογία, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα παραπάνω αντικείμενα και σημαντικό επιστημονικό έργο, προκειμένου να καλυφθεί η θέση Υπευθύνου του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του Κ.Ε.Ε.Λ..

2. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας ή Παιδιατρικής με τίτλο εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία, ή Βιοπαθολογίας με εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία με μετεκπαίδευση στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή. Για τους υποψηφίους απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα αντικείμενα της προκηρύξεως και σημαντικό επιστημονικό έργο, προκειμένου να καλυφθεί η θέση Υπευθύνου του Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας του Κ.Ε.Ε.Λ..

3. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας ή Παιδιατρικής με τίτλο εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και σημαντικό έργο στο παραπάνω αντικείμενο, προκειμένου να καλυφθεί η θέση Υπευθύνου του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του Κ.Ε.Ε.Λ.. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εκπαίδευση στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Επιδημιολογίας.

Οι προαναφερόμενοι ιατροί των παρ. 1,2,3 θα είναι πλήρους απασχόλησης και δε θα κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποδοχές θα αντιστοιχούν στις αποδοχές Διευθυντού Ε.Σ.Υ..

4. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας με τίτλο εξειδίκευσης στις λοιμώξεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις λοιμώξεις για τη στελέχωση της Μονάδας Λοιμώξεων Αλεξανδρουπόλεως. Προϋπηρεσία και το επιστημονικό τους έργο θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

5. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας με τίτλο εξειδίκευσης στις λοιμώξεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις λοιμώξεις για τη στελέχωση της Μονάδας Λοιμώξεων Ρόδου. Προϋπηρεσία και το επιστημονικό τους έργο θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

6. Ενός -1- ιατρού με ειδικότητα Παθολογίας με τίτλο εξειδίκευσης στις λοιμώξεις ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις λοιμώξεις για τη στελέχωση της Μονάδας Λοιμώξεων Ιωαννίνων. Προϋπηρεσία και το επιστημονικό τους έργο θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στον Αθηναϊκό Τύπο, να υποβάλλουν στο Κ.Ε.Ε.Λ. σχετική αίτηση (Μακεδονίας 6-8,3ος όροφος – Αθήνα), συνοδευόμενη από τα τυπικά προσόντα τους.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά, αποδοχές, υποχρεώσεις κ.λ.π., πληροφορίες παρέχονται μόνο από το Γραφείο Προσωπικού του Κ.Ε.Ε.Λ. (κα Μαρία Βλαστάκη) στην ίδια άνω διεύθυνση, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 – 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθ. Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης