Προσλήψεις επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από το ΚΕΕΛ

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων προκηρύσσει θέσεις εργασίας για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του οργανισμού. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ΚΕΕΛ αναφέρονται τα εξής: Το Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) , που εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. της 16.07.2001 (Συνεδρίαση :94η) και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/103/5358/27.03.2002 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 35/2000, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας μας ως εξής:

Ι. Θέσεις Εργασίας

1.Ένα (1) πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής ή Ιατρικής ή Νοσηλευτικής ΜΕ μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Βιοστατιστική ή Στατιστική ΚΑΙ γνώσεις Πληροφορικής.

2.Ένα (1) Οικονομολόγο με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε οικονομολογικές εργασίες, νομίμως αποδεικνυόμενη.

3.Ένα (1) Επιστήμονα της Πληροφορικής, Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4.Ένα (1) Χημικό Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές ή ενασχόληση σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και άριστη γνώση Η/Υ.

5.Δύο (2) Χημικούς Πανεπιστημίου με εκπαίδευση , ενασχόληση στην κλινική χημεία και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε εργαστήρια κλινικής χημείας.

6.Δύο (2) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με γνώση Η/Υ και τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα.

7.Ένα (1) Διοικητικό Υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διοικητικά θέματα με άριστη γνώση Η/Υ , νόμιμα αποδεικνυόμενη.

ΙΙ. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας , οδός Μακεδονίας 6-8, Αθήνα, ?1ος όροφος Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια: κ. Μαρία Βλαστάκη), μέχρι και την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2002, τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00-14.00

Η αίτηση για την επιλογή θα περιέχει πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας, περιοχή, τηλέφωνο) και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό Σημείωμα

β) Τίτλο Σπουδών, επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή και προκειμένου για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική

γ) Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ειδικότητας, ειδίκευσης, προϋπηρεσίας ? εμπειρίας, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.

Για όλες τις προσλήψεις είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνυόμενη νόμιμα.

Τυχόν εμπειρία, γνώση άλλων ξένων γλωσσών και Η/Υ, όπου δεν απαιτείται ως άνω, θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθ. Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης