Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τις χημικές ουσίες PCB

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Ελλάδα και άλλα πέντε κράτη μέλη επειδή δεν έδωσαν, όπως όφειλαν, πληροφορίες στο εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας για τη διαδικασία της ενσωμάτωσης στο εθνικό τους δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας για τις χημικές ουσίες PCB (οδηγία 96/59/ΕΚ). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο, ενώ έστειλε αιτιολογημένη γνώμη -δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής- στη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία, για το ίδιο θέμα. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εννιά αυτά κράτη μέλη δεν της έστειλαν στοιχεία και σχέδια σχετικά με τη διαχείριση και την απόρριψη των χημικών ουσιών PCB στην Επιτροπή, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις. Η αρχική προθεσμία για την αποστολή των πληροφοριών έληξε το Σεπτέμβριο 1999. Σχολιάζοντας την απόφαση, η Επίτροπος αρμόδια για το Περιβάλλον κ. Mάργκοτ Βάλστρομ δήλωσε: “Θεωρώ αρνητικό το γεγονός ότι τόσα πολλά κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν ακόμα με αυτή την εξαιρετικά σημαντική οδηγία. Η εκπόνηση στοιχείων και σχεδίων αναφορικά με τη συλλογή και την ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων που περιέχουν PCB, αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής για την εξάλειψη των PCB από το περιβάλλον μας”.

Τα PCB είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερη απειλή για το περιβάλλον λόγω της τοξικότητας, της ανθεκτικότητας και της τάσης τους να συσσωρεύονται σε ανθρώπινους ιστούς. Αν και σε κοινοτικό επίπεδο η παραγωγή τους έχει απαγορευθεί, τα PCB εξακολουθούν να βρίσκονται σε ευρεία διάδοση. Υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες στους μετασχηματιστές και τους πυκνωτές όπου χρησιμοποιούνται ως διηλεκτρικά υγρά, καθώς και σε κατασκευαστικά υλικά, λιπαντικές ουσίες, επιχρίσματα επιφανειών, κολλητικά, πλαστικοποιητές, μονωτές και μελάνια. Η οδηγία για τα PCB (Οδηγία του Συμβουλίου 96/59/ΕΚ για τη διάθεση πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και πολυχλωριωμένων τερπενυλίων – PCB/PCT)) θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών μέχρι τις 16 Μαρτίου 1998 το αργότερο. Η νέα αυτή οδηγία για τα PCB αντικαθιστά την προηγούμενη οδηγία PCB (Οδηγία του Συμβουλίου 76/403/ΕΟΚ). Στόχος της νέας οδηγίας είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών για τον καθαρισμό και την απόρριψη του εξοπλισμού που περιέχει PCB ώστε η εξάλειψή του να καταστεί ολοκληρωτική. Για το σκοπό αυτό, στο άρθρο 4.1 της οδηγίας ζητείται από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν πίνακες εξοπλισμού με τον όγκο των PCB που περιλαμβάνονται. Οι πίνακες αυτές έπρεπε να σταλούν στην Επιτροπή μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 1999 το αργότερο.

Ακόμη, στο άρθρο 11 της οδηγίας, ζητείται από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδια απομόλυνσης και διάθεσης του εξοπλισμού με PCB. Ζητείται επίσης από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν οδηγίες αναφορικά με τη συλλογή και τη διάθεση εξοπλισμού που δεν καταχωρήθηκε στον πίνακα του άρθρου 4 της οδηγίας. Η προθεσμία για την εκπόνηση των σχεδίων και οδηγιών αυτών ήταν επίσης η 16η Σεπτεμβρίου 1999. Αρχικά, η διαδικασία προσφυγής ξεκίνησε με την αποστολή προειδοποιητικής αποστολής για όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Φιλανδία, επειδή παρέλειψαν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 1999. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη, τον Ιούλιο του 2000, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τους έδωσε, όπως προβλέπει η διαδικασία, δύο μήνες προθεσμία για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Η Ελλάδα και η Ιταλία δεν απάντησαν στην αιτιολογημένη γνώμη. Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ενώ σε γενικές γραμμές η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και ειδικότερα το Λουξεμβούργο έχουν προχωρήσει σημαντικά στην τήρηση των υποχρεώσεών τους με βάση την οδηγία, ωστόσο όλο το φάσμα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την οδηγία δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Απότελεσμα ήταν η Επιτροπή να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης