Λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας από την Ε.Ε. για την ποιότητα του νερού

Τη λήψη νομικών μέτρων κατά εννέα κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του νερού, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κινηθεί εναντίον της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και της Γαλλίας.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή έχει αποφασίσει να αποστείλει γραπτή προειδοποίηση εξαιτίας της αδυναμίας των ελληνικών αρχών να παράσχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η κοινοτική οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια για την ποιότητα των νερών που είναι κατάλληλα για κολύμβηση, καθώς και για αυτά που αφορούν το πόσιμο νερό.

’λλες κοινοτικές ρυθμίσεις που αφορούν στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι η οδηγία για τα αστικά λύματα, η οποία θέτει προϋποθέσεις για τη χρήση των νερών που προκύπτουν ως απόβλητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πόλεις, η οδηγία για τα νιτρικά άλατα που αποσκοπεί στη μείωση της ρύπανσης που προκύπτει από γεωργικές εργασίες, καθώς και η οδηγία για την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, που προσδιορίζει τους απαραίτητους ελέγχους για την απομάκρυνση ρυπογόνων ουσιών από βιομηχανίες και άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης