Μέτρα κατά της Ελλάδας από την Ε.Ε. για την ποιότητα του νερού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει μέτρα κατά της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει την ποιότητα του νερού.

Η νομοθεσία αυτή συνίσταται στις Οδηγίες που διέπουν τα επιφανειακά ύδατα, τα ύδατα κολυμβήσεως, το πόσιμο νερό, τα ύδατα οστρακοκαλλιεργειών, τα αστικά λύματα και τη νιτρορρύπανση.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, η Επιτροπή έλαβε δύο αποφάσεις για την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ. Η πρώτη απόφαση αφορά τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την προθεσμία (1998) σχετικά με την εγκατάσταση μονάδων τριτογενούς επεξεργασίας (προωθημένη επεξεργασία για τον καθαρισμό των λυμάτων) για την περιοχή της Ελευσίνας.

Η δεύτερη απόφαση αφορά την ανεπαρκή επεξεργασία των λυμάτων στην Αθήνα. Η πόλη θα εφοδιαστεί τελικά με μεγάλη νέα μονάδα επεξεργασίας στην Ψυττάλεια (ικανής να επεξεργαστεί τα λύματα πέντε εκατομμυρίων ατόμων).

Ωστόσο, τα αυστηρότερα μέτρα επεξεργασίας των λυμάτων που απαιτούνται για την προστασία των υδάτων υποδοχής του Σαρωνικού Κόλπου, δεν θα αρχίσουν να υλοποιούνται πριν από τα τέλη του 2002.

Από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα ύδατα είναι ευτροφικά, δηλαδή παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση των φωτοσυνθετικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των φυκών, καθώς και πτώση των επιπέδων οξυγόνου, δεδομένου ότι οι αναερόβιοι οργανισμοί αποικοδομούν τα νεκρά φύκη.

Διαβάστε επίσης