Προσλήψεις επιστημόνων υγείας από το ΚΕΕΛ

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων προκηρύσσει θέσεις εργασίας για επιστήμονες του χώρου της υγείας για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του οργανισμού. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ΚΕΕΛ αναφέρονται τα εξής: Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), που εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ. της 16.07.2001 (Συνεδρίαση : 94η) και την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/103/5358/27.03.2002 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 35/2000, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας μας ως εξής:

Ι. Θέσεις εργασίας

1. Τέσσερις (4) Ιατρούς Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Πνευμονολογίας ή Λοιμωξιολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Κοινωνικής Ιατρικής με εκπαίδευση ή ενασχόληση σε θέματα Επιδημιολογίας ή Δημόσιας Υγείας, ή Ιατρούς άλλης ειδικότητας ή χωρίς ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση ή αποδεδειγμένη εργασία στην Επιδημιολογία , Δημόσια Υγεία ή Βιοστατιστική.

2. Δύο (2) Ιατρούς με ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Κοινωνικής Ιατρικής ή Παιδιατρικής με εκπαίδευση, ενασχόληση- εμπειρία στη Δημόσια Υγεία, Λοιμωξιολογία.

3. Δύο (2) Ιατρούς με ειδικότητα Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Βιοπαθολογίας ή Κοινωνικής Ιατρικής και αποδεδειγμένη ενασχόληση στη Δημόσια Υγεία. Ως επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εκπαίδευση στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας και η γνώση χειρισμού Η/Υ

4. Δύο (2) Ιατρούς με ειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων.

5. Ένα (1) Ιατρό με γνώσεις Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τομέα και γνώση Η/Υ

6. ΄Ενα (1) Ιατρό ή Οδοντίατρο με γνώσεις Βιοστατιστικής και γνώση Η/Υ

7. ΄Ενα (1) Ιατρό με ειδικότητα Βιοπαθολογίας

8. ΄Ενα (1) Ιατρό Παθολόγο με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία ή με αποδεδειγμένη εκπαίδευση, ενασχόληση στις λοιμώξεις.

9. Δύο (2) Νοσηλευτές -τριες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Θα ληφθεί υπόψη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

10. Δύο (2) Νοσηλευτές /τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

11. Ένα (1) Νοσηλευτή -τρια με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οργάνωση Μονάδων Υγείας

12. Τρείς (3) Νοσηλευτές -τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή εργασία στην Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ή Βιοστατιστική

13. ΄Ενα (1) Ιατρό Πνευμονολόγο με αποδεδειγμένη εμπειρία και εργασία στην Επιδημιολογία των Λοιμωδών Νοσημάτων και ειδικότερα αυτών του αναπνευστικού συστήματος.

14. ΄Ενα (1) Παιδίατρο με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία και εμπειρία σε θέματα μετακινούμενων πληθυσμών

15. Δύο (2) Ψυχολόγους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας, οδός Μακεδονίας 6-8 Αθήνα- 1ος όροφος Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια: κ. Μαρία Βλαστάκη) μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2002, τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 – 14.00

Η αίτηση για την επιλογή θα περιέχει πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο , ειδικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας, περιοχή, τηλέφωνο) και θα συνοδεύεται απο τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό Σημείωμα

β) Τίτλο Σπουδών, επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή και προκειμένου για τίτλο σπουδών της Αλλοδαπής μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική

γ) Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ειδικότητας , ειδίκευσης , προϋπηρεσίας- εμπειρίας μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.

Για όλες τις προσλήψεις είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνυόμενη νόμιμα.

Τυχόν εμπειρία, γνώση άλλων ξένων γλωσσών και Η/Υ, όπου δεν απαιτείται ως άνω, θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθ. Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης