Ιδρύεται Εθνικό Ιδρυμα Ογκολογίας

Την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου για την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (ΕΙΟ), το οποίο θα αποτελέσει το όργανο της εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. Έκτορας Νασιώκας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΕΙΟ θα είναι εφεξής το αποκλειστικό όργανο παραγωγής πολιτικής στον αγώνα κατά του καρκίνου, σε εθνικό επίπεδο, θα είναι το όργανο που θα χαράζει την Εθνική Αντικαρκινική Πολιτική.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ογκολογίας:

– Έχει την ευθύνη της δημιουργίας και ελέγχου της λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασμάτων (Ε.Α.Ν.).

– Συντονίζει, εποπτεύει αλλά και σχεδιάζει και εκτελεί προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, βελτίωση και διάδοση μεθόδων Διάγνωσης και Θεραπείας που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κλινική αντιμετώπιση των αρρώστων με ογκολογικά προβλήματα.

– Συνδέεται άμεσα με όλα τα ΠεΣΥ της Χώρας και τις Νοσηλευτικές Μονάδες που ελέγχονται από αυτά, για την αποτελεσματική υλοποίηση των σκοπών του μέσω των Αντικαρκινικών Επιτροπών των Νοσοκομείων όπως αυτές συνιστώνται με το νέο νόμο.

– Διασυνδέεται άμεσα με τον Ελληνικό Οργανισμό Διαπίστευσης και Ανάπτυξης Προτύπων Υγείας και γνωμοδοτεί για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας – στα πλαίσια του ογκολογικού τους χαρακτήρα – των ειδικών Ογκολογικών Νοσοκομείων και όλων των Ογκολογικών τμημάτων του ΕΣΥ, των ΑΕΙ και του Ιδιωτικού Τομέα και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας τους και καλύτερης μεταξύ τους συνεργασίας.

– Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας την αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Ογκολογικών τμημάτων ή την κατάργηση υπαρχόντων σε συνεργασία με τα ΠεΣΥ με σκοπό την δημιουργία Νοσοκομειακού Διαδικτύου σύμφωνα με τον πληθυσμό και την συχνότητα του καρκίνου στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

– Διασυνδέεται άμεσα ή με τη σύσταση μεικτών επιτροπών με το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας, με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το Ι.Τ.Ε., με τις Γ.Γ. Περιφερειών της χώρας, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Ε.Ι.Ο.

– Συνεργάζεται με Επιστημονικές Εταιρείες, μη κερδοσκοπικά Φιλανθρωπικά Σωματεία και Οργανισμούς καθώς και άλλα Ιδρύματα και Ινστιτούτα Εθνικά και Διεθνή ή με παρεμφερείς φορείς που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή θεραπευτικές δραστηριότητες, στο γνωστικό αντικείμενο της Ογκολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΕΙ.

– Μεριμνά μέσω των οικείων ΠεΣΥ για την κατανομή αρρώστων, που χρειάζονται ειδικές θεραπείες στα ειδικά κέντρα της χώρας και αποτελεί τον μόνο Φορέα που γνωμοδοτεί για τη μετάβαση αρρώστων σε κέντρα του εξωτερικού.

– Το Ε.Ι.Ο. συνεργάζεται με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στη διενέργεια του ετήσιου πανελλήνιου αντικαρκινικού εράνου.

Διαβάστε επίσης