ΕΦΕΤ: Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης διοξινών στα τρόφιμα

Ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων – εμπειρογνωμόνων από επιστημονικούς φορείς και εξειδικευμένα δημόσια εργαστήρια πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με αντικείμενο την κατάρτιση και την εποπτεία εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης της παρουσίας διοξινών (monitoring) σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής φορέων, που θα αναλάβουν και την ευθύνη των εργαστηριακών αναλύσεων, της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος, όπως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων:

ΕΚΕΦΕ ”Δημόκριτος”, Γενικό Χημείο του Κράτους, υπουργείο Γεωργίας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Αθηνών και ΕΦΕΤ.

Ως βασικοί στόχοι του προγράμματος συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

1. Η συστηματική καταγραφή, μέσω αξιόπιστων εργαστηριακών αναλύσεων, της παρουσίας διοξινών και άλλων τοξικών ομοειδών ενώσεων (PCBs κλπ), ρυπαντών του περιβάλλοντος και της τροφικής αλυσίδας (τρόφιμα και ζωοτροφές).

2. Ο εντοπισμός των πιθανών πηγών μόλυνσης με σκοπό τη μείωση της έκλυσης διοξινών και τον περιορισμό των επιπτώσεων στην τροφική αλυσίδα.

3. Η αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης του ελληνικού πληθυσμού σε διοξίνες, με στόχο τη μείωση αυτής της έκθεσης από την κατανάλωση τροφίμων.

4. Η πρόληψη ή η άμεση αντιμετώπιση διατροφικών επεισοδίων ή κρίσεων από ενδεχόμενη αυξημένη παρουσία διοξινών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

5. Η επαρκής και έγκαιρη ανταπόκριση της χώρας μας στις κοινοτικές απαιτήσεις και κατευθύνσεις, όπως αυτές εκφράζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 4.3.2002 (για τη μείωση της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα).

6. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις κοινοτικές αρχές και τους κοινωνικούς φορείς, όπως και η αντικειμενική πληροφόρηση των καταναλωτών.

Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων συμφώνησε για τη διεξαγωγή του προγράμματος σε δυο φάσεις:

Κατά την πρώτη φάση, που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2002, θα ακολουθηθούν οι ακριβείς τεχνικές υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από ελεγκτές του ΕΦΕΤ και του υπουργείου Γεωργίας και στα δείγματα θα περιληφθούν τρόφιμα ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, κυρίως εγχώριας παραγωγής, όπως και ζωοτροφές.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, επίσης, η αναγκαία επιστημονική αλληλοενημέρωση και η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη και σε κοινοτικό επίπεδο εναρμόνιση των εργαστηριακών αναλυτικών (υπερεξειδικευμένων) μεθόδων και η υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Κατά τη δεύτερη φάση (2002-2003) το πρόγραμμα θα διευρυνθεί ως προς το είδος και τον αριθμό των δειγμάτων και θα περιλάβει και δείγματα βιολογικών υλικών (μητρικό γάλα, αίμα κλπ), όπως και δείγματα από το περιβάλλον (αέρας, νερό κλπ). Στόχο αποτελεί η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της έκθεσης του ελληνικού πληθυσμού στον κίνδυνο των διοξινών και η λήψη μέτρων για τη σταδιακή μείωση αυτού του κινδύνου.

Διαβάστε επίσης