Σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης

Με μια σημαντική κοινή υπουργική απόφαση αποδέχθηκαν το “Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης”, το οποίο έτσι εντάσσεται πλέον ως μέρος του εθνικού μας δικαίου, οι υπουργοί ΥΠΕΣΔΔΑ, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, και Γεωργίας.

Η Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης είχε εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αφού τέθηκε υπόψη όλων των φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, παρουσιάστηκε στις 17 Ιουνίου 2001, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας του ΟΗΕ κατά της Ερημοποίησης από τον Υπουργό Γεωργίας κ. Γιώργο Ανωμερίτη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής καθ. κ. Νίκο Γιάσογλου.

Οι έξη υπουργοί συνυπογράφουν θεωρώντας ότι:

α. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο της ερημοποίησης ως συνδυασμένο αποτέλεσμα των βιογεωκλιματικών χαρακτηριστικών της και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων.

β. Η διαδικασία της ερημοποίησης στην Ελλάδα, οφείλεται σε συνδυασμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου απαιτείται η εφαρμογή αειφόρων παραγωγικών πρακτικών.

γ. Το ζήτημα της ερημοποίησης συνδέεται άρρηκτα με την έννοια τη βιώσιμης ανάπτυξης.

δ. Είναι ανάγκη να υιοθετηθούν διαρκή και μακροπρόθεσμα μέτρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, που θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία του εδάφους, των νερών και του αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούν και θα υποστηρίζουν μια κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που θα συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ερημοποίησης, προωθεί την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις για την χρήση τους.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση