Στο Ευρωπαϊκό Διακστήριο η Ελλάδα για τις εισφορές στα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Ελλάδα, επειδή επιβάλλει παράτυπα εισφορές στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, κάτι που αντιβαίνει στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την τελωνειακή ένωση. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται λόγω των ελέγχων ποιότητας που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εισφορά επιβαρύνει τον εισαγωγέα και αποτελεί φόρο, που ισοδυναμεί με δασμούς, γεγονός, που απαγορεύεται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών με βάση τα άρθρα 23 και 25 της Συνθήκης ΕΚ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει, ότι η επιβάρυνση στα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες απαγορεύεται από τις διατάξεις της Συνθήκης, που αφορούν την τελωνειακή ένωση και την πολιτική εξωτερικού εμπορίου.

Στην Ελλάδα επιβάλλεται εισφορά για την πιστοποίηση της γνησιότητας των εισαγωγικών τιμολογίων των φαρμακευτικών προϊόντων. Ωστόσο, μετά την καθιέρωση, το 1968, του Κοινού Δασμολογίου (για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ισχύει εξωτερικό δασμολόγιο) μια τέτοια εισφορά, που ισοδυναμεί με δασμούς και επιβάλλεται μονομερώς από ένα κράτος-μέλος λόγω της εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες απαγορεύεται με βάση τα άρθρα 23 και 133 της Συνθήκης.

Σημειώνεται, ότι οι ελληνικές αρχές δεν απάντησαν, όπως όφειλαν, στην αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 8 Νοεμβρίου 2000 με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης