ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο όρος αναφέρεται στις επιπτώσεις του υποθυρεοειδισμού στο καρδιαγγειακό σύστημα, οι οποίες είναι βραδυκαρδία και καρδιακή ανεπάρκεια.

Παθογένεια

Στον υποθυρεοειδισμό υπάρχει μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και κατά συνέπεια μείωση της καρδιακής παροχής δηλαδή καρδιακή ανεπάρκεια. Ταυτόχρονα όπως σε όλο το σώμα υπάρχει διάμεσο οίδημα, το μυξοίδημα, έτσι και εδώ υπάρχει οίδημα στο μυοκάρδιο που προκαλεί αύξηση των διαστάσεων των καρδιακών κοιλοτήτων. Τέλος πολλές φορές λόγω αύξησης της διαπερατότητας των τριχοειδών παρατηρείται συλλογή υγρού στον περικαρδιακό χώρο και η εμφάνιση περικαρδίτιδας που μπορεί να φτάσει τα 2lt υγρού και να προκαλέσει καρδιακό επιπωματισμό.

Κλινική εικόνα

Οπως και στον υπερθυρεοειδισμό και εδώ προεξάρχουν τα γενικότερα σημεία και συμπτώματα της νόσου. Αυτά είναι το μυξοιδημα (δέρμα ψυχρό και παχύ, οιδήματα παντού και κυρίως στο πρόσωπο) η ανιδρωσία, η πάχυνση της γλώσσας, το βράγχος (βράχνιασμά) της φωνής και κυρίως ο βραδυψυχισμός (συναισθηματική απάθεια) και η νωθρότητα στις κινήσεις. Και εδώ το οίδημα παίζει τον πρώτο ρόλο. Γενικευμένο οίδημα και εκδηλώσεις καρδιακής ανεπάρκειας (δύσπνοια προσπαθείας, ορθόπνοια) ταυτόχρονα με φλεβοκομβική βραδυκαρδία.

Η α/α θώρακος επιβεβαιώνει την μεγαλοκαρίδα και την περικαρδίτιδα ενώ το υπερηχοκαρδιογράφημα δίδει πληροφορίες για το μέγεθος της περικαρδιακής συλλογής και την συσταλτικότητα και το μέγεθος της καρδιάς.

Το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα χαρακτηρίζεται από βραδυκαρδία, χαμηλά ηλεκτρικά δυναμικά και επιδράσεις στο ηλεκτρικό συστημα αγωγής της καρδιάς δηλαδή πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός καθώς και παράταση του διαστήματος QT με όλα τα επακόλουθα αυτού (κοιλιακές ταχυκαρδίες, torsades de points).

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση ελαττωμένης Τ3, Τ4 και αυξημένες TSH.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία έγκειται στην χορήγηση θεραπείας υποκατάστασης με θυροξίνη (Τ4 δηλαδή) καθώς και συμπτωματική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας εάν έχει ήδη εγκατασταθεί.

Διαβάστε επίσης