Ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τα τρόφιμα ζητά η Ελλάδα

Tην σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίμων και την αναγκαιότητα της θέσπισης ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τα τρόφιμα επεσήμανε ο υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης, μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, η οποία ήταν ανοιχτή προς τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επιδειχθεί ισχυρή παρουσία στον τομέα προσδιορισμού των κινδύνων στα τρόφιμα (risk assessment) μέσω των εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής για τα Τρόφιμα που θα δημιουργηθεί. Επίσης ανέφερε ότι είναι σκόπιμη η ενδυνάμωση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για θέματα που σχετίζονται με το risk management.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ανωμερίτης στις αρχές της πλήρους και τεκμηριωμένης γνώσης, της ευθύνης του παραγωγού για την ποιότητα του προϊόντος, της ιχνηλασιμότητας όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας , της διαφάνειας των διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και της αρχής της πρόληψης, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές αυτές πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μία συνολική πολιτική για τα τρόφιμα. Συνέχισε δε τονίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές είναι σκόπιμο να έχει την μορφή κανονισμού και όχι οδηγίας, όπως ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισήμανε δε την ανάγκη εξασφάλισης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για την δημιουργία των νέων μηχανισμών, καθώς η εξοικονόμηση και τα ωφέλη, που θα επιφέρει σε επίπεδο αγοράς ένας ορθός μηχανισμός για τα τρόφιμα, θα είναι πάντα μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη δημιουργία των κατάλληλων κοινοτικών μηχανισμών.

Διαβάστε επίσης