Ο ρόλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στα μεταλλαγμένα τρόφιμα

Δεν καθησύχασε την ελληνική κοινή γνώμη, σχετικά με την προστασία της υγείας του καταναλωτή, η πρόεδρος του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων (ΕΦΕΤ), Χριστίνα Παπανικολάου. Η κ. Παπανικολάου, η οποία εμφανίστηκε, ενώπιον της επιτροπής αποτίμησης τεχνολογίας της Βουλής, στη σχετική συνεδρίασή της με θέμα τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, δήλωσε ότι ένα χρόνο μετα την ίδρυση του ΕΦΕΤ, ο Φορέας δεν διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό που θα του επέτρεπε να αρχίσει τους επίσημους ελέγχους, καθώς οι αναγκαίες προσλήψεις καθυστερούν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ενώ το κενό επιχειρείται να καλυφθεί με μετατάξεις από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, καταστρώνονται προτάσεις για αλλαγή νομοθεσίας (αγορανομικός κώδικας, αναμόρφωση του συστήματος κυρώσεων κλπ), καθώς και δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων σχετιζομένων με τη διατροφή. Σύμφωνα πάντα με την δηλώσεις της, ο ΕΦΕΤ θα είναι σε θέση να διενεργήσει συστηματικούς ελέγχους μετά από ένα χρόνο, οπότε και θα μπορεί να άρει το καθεστώς αλληλεπικάλυψης των διαφόρων υπηρεσιών ελέγχων, που υπάγονται σε διαφορετικά υπουργεία, χειριζόμενος και την τεράστια νομοθεσία που διέπει τα ζητήματα υγιεινής.

Αξίζει εδώ να υπογραμμισθεί ότι η κ. Παπανικολάου διευκρίνισε πως ο ΕΦΕΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να αντιμετωπίσει τους κινδύνους διάδοσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, καθώς δεν προβλέπονται έλεγχοι των κοινοτικων προϊόντων στα τελωνεία, εφόσον έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους. Η αρμοδιότητα δε, απαγόρευσης βοδινού κρέατος, γαλλικού ή άλλου, στην Ελλάδα, εναπόκειται στην ίδια την κυβέρνηση.

Παρών στη συνεδρίαση της επιτροπής αποτίμησης τεχνολογίας, υπήρξε και ο πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, κ. Βασίλης Λαμπρίδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι το συμβούλιο προσανατολίζεται να ζητήσει τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων για περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων της αρμοδιας επιτροπής της βουλής, σε ζώνη υψηλής ακροαματικότητας. Επίσης, στους στόχους του συμβουλίου, είναι και ο έλεγχος των διαφημίσεων προϊόντων που ενδεχομένως εμπεριέχουν γενετικά μεταλλαγμένες ουσίες, επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε επίσης