Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τα φάρμακα

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα από την Κομισιόν, εξ΄αιτίας των περιορισμών που έχει επιβάλει στην εισαγωγή φαρμάκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει την έγκριση των τιμών χονδρικής πώλησης των φαρμάκων στην Ελλάδα, βασίζεται σε μια «εγκεκριμένη τιμή», η οποία είναι ίση με τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη. Για να εγκριθεί η χονδρική τιμή ενός φαρμάκου προκειμένου να κυκλοφορείσει στην ελληνική αγορά, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αυτή και επιπλέον το φάρμακο αυτό, να κυκλοφορεί στην αγορά τουλάχιστον δύο κρατών μελών, σε ένα εκ των οποίων εφαρμόζεται ένα κρατικό σύστημα ελέγχου των τιμών. Αυτοί οι περιορισμοί, καθιστούν αδύνατη την εμπορία στην Ελλάδα μιας σειράς φαρμάκων, που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα μόνο σ’ ένα κράτος μέλος, γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία της χώρας μας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιτροπής.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2000

Ελλάδα περιορισμοί στις εισαγωγές φάρμακων
Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη νομοθεσία της σχετικά με τον καθορισμό και την έγκριση των τιμών χονδρικής πώλησης φαρμάκων, αποτέλεσμα της οποίας είναι να περιορίζονται οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη. Το σύστημα καθορισμού τιμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ελλάδα βασίζεται σε μια «εγκεκριμένη τιμή» η οποία είναι ίση με τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη. Η τιμή όλων των φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της Ελλάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει την «εγκεκριμένη τιμή». Ωστόσο, στην πράξη, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται συχνά με τρόπο που συνιστά διάκριση κατά των προϊόντων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, η τιμή ενός εισαγόμενου φαρμάκου δεν μπορεί να εγκριθεί στην Ελλάδα αν το εν λόγω προϊόν δεν διατίθεται ήδη στην αγορά τουλάχιστον δύο κρατών μελών, σε ένα εκ των οποίων εφαρμόζεται ένα κρατικό σύστημα ελέγχου των τιμών. Η Επιτροπή έλαβε καταγγελίες ότι οι περιορισμοί αυτοί καθιστούν αδύνατη την εμπορία στην Ελλάδα μιας σειράς φαρμάκων που παράγονται και κυκλοφορούν νόμιμα μόνο σ’ ένα κράτος μέλος.
Ο παραπάνω κανόνας, επομένως, λειτουργεί ως εμπόδιο στο εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών (άρθρο 28). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές δεν συμμορφώνονται με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, είτε δεν απαντούν καθόλου ή απαντούν με μεγάλες καθυστερήσεις στις αιτήσεις συμπερίληψης διαφόρων προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος υγείας.

Διαβάστε επίσης