Ο γιατρός σώζει… από τον έφορο !

Δεν είναι λίγοι αυτοί που συμπληρώνοντας την φορολογική τους δήλωση, εκτός από την βοήθεια του λογιστή τους, ίσως χρειαστούν και ιατρική φροντίδα, είτε τώρα είτε με την έλευση του εκκαθαριστικού. Εκείνο όμως που είναι σίγουρα χρήσιμο είναι ότι η δαπάνη για την συγκεκριμμένη ιατρική φροντίδα επίπτει από την εφορία.

Πιο συγκεκριμμένα από τα ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα που θα δηλώσετε εκπίπτει το 100% μέχρι το ύψος του εισοδήματός σας. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας, ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

Προσοχή πρέπει να δώσετε στα χαρτιά που θα συνυποβάλλετε για να αναγνωρισθούν αυτές οι δαπάνες. Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις χρειάζεται διπλότυπη απόδειξη του ιατρού.
Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές χρειάζεται διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά για όλα τα έξοδα.

Για νοσήλεια σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα χρειάζεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά για όλα τα έξοδα.
Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο Ελληνα Πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει Ελληνικό Προξενείο, η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική Αρχή του ξένου Κράτους η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη.

Η εφορία μπορεί να κάνει …κακό στην υγεία αλλά τουλάχιστον οι δαπάνες για την υγεία, αν δηλωθούν σωστά, μας κάνουν καλό στην εφορία.

Διαβάστε επίσης