Σιγκέλλωση

Άλλες ονομασίες

Διάρροια απο σιγκέλλα.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο το μικρόβιο Shigella.

Παθογένεια

Ο άνθρωπος μολύνεται με την κοπρανοστοματική οδό. Το μικ΄ρόβιο προβάλλει το εντερικό τοίχωμα και προκαλεί πυρετό και διάρροια.

Κλινική εικόνα

Παρουσιάζεται πυρετός και διάρροια ήπια μέχρι σοβαρή. Συνήθως η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη και ο πυρετός υποχωρεί σε 3-4 ημέρες. Η διάρροια διαρκεί 1-2 εβδομάδες.

Διάγνωση

Απομόνωση του μικροβίου στα κόπρανα.

Αντιμετώπιση

Χορηγούμε υγρά για αποκατάσταση των απωλειών και σε μερικές βαρειές περοπτώσεις τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη η αμπικιλλίνη.