Λόξυγκας

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Χαρακτηριστικός ήχος που παράγεται από την ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, με ταυτόχρονη σύγκλειση της γλωττίδας.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Βραχέα επεισόδια λόξυγκα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα γαστρικού φόρτου, λήψης αλκοόλ, αιφνίδιας μεταβολής της θερμοκρασίας και έντονου καπνίσματος. Ο επίμονος όμως λόξυγκας, αν και συχνά μπορεί να είναι ιδιοπαθής (χωρίς προφανή αιτία), πρέπει να διερευνάται από γιατρό ανάλογης ειδικότητας, προκειμένου να αποκλεισθούν υποκείμενες οργανικές βλάβες. Ο βελονισμός έχει σαφή ένδειξη στις περιπτώσεις λειτουργικού λόξυγκα, ενώ σε περιπτώσεις που αυτός αποτελεί εκδήλωση οργανικής βλάβης, μπορεί να συνδυασθεί με την κλασσική θεραπευτική αγωγή.

Κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, ο λόξυγκας οφείλεται σε λίμναση της ενέργειας Τσι του Ήπατος ή σε βλαπτική επίδραση του εξωγενούς παράγοντα Κρύο στον Στόμαχο. Τα σημεία που επιλέγονται για βελονισμό ανήκουν στους πάσχοντες Μεσημβρινούς του ΄Ηπατος και του Στομάχου (Σ36, Σ44, Η3). Επίσης επιλέγονται τα σημεία Περ6, ΑΣ12 (πρόσθιο σημείο Μου του Στομάχου) και ΑΣ13 (αποβάλλει το κρύο από τον Στόμαχο). Τέλος, χρησιμοποιούνται τα παρασπονδυλικά σημεία 17 – 21 του Μεσημβρινού της Ουροδόχου Κύστης. Τα σημεία αυτά δέχονται νευρικές απολήξεις από τα ίδια νευροτόμια που νευρώνουν και το διάφραγμα (Θ7 – Θ10). Είναι δυνατό οι βελόνες να συνδεθούν με συσκευή ηλεκτροβελονισμού, για ενίσχυση του αποτελέσματος της κλασσικής ηλεκτροθεραπείας.