Χειλεοσχιστία

Άλλες ονομασίες

Λαγώχειλος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η χειλεοσχιστία είναι δυσμορφία του άνω χείλους που προκύπτει κατά την διάρκεια της διάπλασης και αύξησης του εμβρύου.

Παθογένεια

Οφείλεται σε αποτυχία συνένωσης, κατά την εμβρυική ζωή των τμημάτων εκείνων που φυσιολογικά θα έδιναν το άνω χείλος.

Κλινική εικόνα

Η χειλεοσχιστία διακρίνεται σε μερική όταν αφορά το ένα μόνο μέρος του άνω χείλους, σε ολική όταν περιλαμβάνει όλο το άνω χείλος μέχρι τα ρουθούνια, και είναι δυνατό να εντοπίζεται στη μία μόνο πλευρά (ετερόπλευρος) ή και στις δύο πλευρές του άνω χείλους (αμφοτερόπλευρος).

Διάγνωση

Η χειλεοσχιστία γίνεται εμφανής με την γέννηση του βρέφους.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία είναι χειρουργική και γίνεται περίπου το δεύτερο μήνα μετά τη γέννηση