Επουλίδες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο επουλίδα αναφερόμαστε σε κάθε όγκο που εδράζεται πάνω στα ούλα και που ο σχηματισμός τους οφείλεται σε κάποιο χρόνιο ερεθισμό (αντιδραστική υπερπλασία). Δεν έχουν καμία σχέση με καρκινικούς όγκους.

Παθογένεια

Η αιτιολογία των επουλίδων δεν έχει με ακρίβεια καθοριστεί. Σήμερα πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα κάποιου χρόνιου ερεθισμού στα ούλα που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αυτού του τύπου των όγκων. Η διαδικασία αυτή λέγεται αντιδραστική υπερπλασία και δεν σχετίζεται με τον καρκίνο. Οι ερεθισμοί αυτοί -ένα άσχημα κατασκευασμένο σφράγισμα, μια ρίζα δοντιού, πέτρα, κ.α.- προκαλούν τον πολλαπλασιασμό κάποιου τύπου κυττάρων και έτσι δημιουργείται ο όγκος. Επειδή μπορεί να διεγερθούν διαφορετικοί τύποι κυττάρων κάθε φορά, έχουμε και διαφορετικού τύπου επουλίδες ανάλογα με τα κύτταρα που τις αποτελούν. Έχουμε έτσι τις κοκκιωματώδεις επουλίδες, τις ινώδεις, τις γιγαντοκυτταρικές και τις συγγενείς.

Κλινική εικόνα

Οι επουλίδες εμφανίζονται σε κάθε ηλικία, και συνηθέστερα στις γυναίκες. Σπάνια αναπτύσσονται σε άτομα χωρίς δόντια. Γενικά δεν προκαλούν συμπτώματα παρά μόνο ίσως κάποια δυσκολία στη μάσηση. Ανεξάρτητα του τύπου τους οι επουλίδες είναι συνήθως σαφώς περιγεγραμμένες σφαιρικές ή ωοειδείς, εδράζονται πάντα πάνω στα ούλα και αιμορραγούν εύκολα. Μερικές φορές τα παρακείμενα δόντια μπορεί να παρουσιάσουν κάποια κινητικότητα.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα και μπορεί να επιβεβαιωθεί με ειδική εξέταση (ιστολογική) των κυττάρων που τις αποτελούν.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην χειρουργική αφαίρεση του όγκου.