Κατάγματα κροταφικού οστού

Οφείλονται σε κακώσεις του κρανίου και διακρίνονται σε επιμήκη και εγκάρσια. Τα επιμήκη είναι τα συχνότερα (80%) και γίνονται κατά τον επιμήκη άξονα του λιθοειδούς οστού, όταν το κτύπημα έγινε στην κροταφική ή βρεγματική χώρα.

Συνοδεύονται από αιμορραγία στο μέσο ους, διάτρηση τυμπάνου και απεξάρθρωση των ακουστικών οσταρίων με αποτέλεσμα βαρηκοΐα αγωγής. 15% παρατηρείται προσωρινή παράλυση του προσωπικού νεύρου.

Τα εγκάρσια (20%) γίνονται κατά τον κάθετο άξονα του λιθοειδούς μετά από πλήξη στην ινιακή ή μετωπιαία χώρα. Προκαλούν βλάβη στο έσω ους με αποτέλεσμα νευροαισθητήρια βαρηκοΐα συνήθως μόνιμη, νυσταγμό και έντονη ζάλη. 50% εμφανίζεται παράλυση προσωπικού.

Αντιμετωπίζονται με χορήγηση αντιβιοτικών και παρακολούθηση όπως τα κατάγματα της βάσης του κρανίου.