ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Το ατύχημα είναι μια συνεχώς αυξανόμενη νοσολογική οντότητα, οπότε ορισμένες γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητες και πολλές φορές αποβαίνουν σημαντικές για την επιβίωση του ασθενούς. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία συνίσταται σε μια γρήγορη πρωτοβάθμια εκτίμηση και αναζωογόνηση των ζωτικών λειτουργιών και στην συνέχεια σε μια πιο λεπτομερή δευτεροβάθμια εκτίμηση και έναρξη της οριστικής θεραπείας. Η αντιμετώπιση του τραυματία στον τόπο του ατυχήματος γίνεται με κωδικοποιημένες ενέργειες, για να μην υπάρχει σύγχυση, και οι οποίες περικλείονται στον εξής μνημονικό κανόνα (ABCDE).

Α (Airway)

Είναι η διατήρηση ανοικτού του αεραγωγού του ασθενούς με προστασία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

B (Breathing)

Έλεγχος αερισμού των πνευμόνων.

C (Circulation)

Έλεγχος κυκλοφορίας και αιμορραγίας τραυμάτων.

D (Disability)

Έλεγχος νευρολογικής κατάστασης.

E (Exposure / Environmental control)

Έκθεση / Έλεγχος περιβάλλοντος: Αφαίρεση των ενδυμάτων του τραυματία αλλά και προστασία από την υποθερμία.

Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, ένα μεγάλο ποσοστό τραυματιών που φθάνουν νεκροί στο Νοσοκομείο, θα μπορούσαν να επιζήσουν με την παροχή σωστής ιατρικής βοήθειας την πρώτη ώρα μετά τον τραυματισμό.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης πολυτραυματία (ATLS) που έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει γιατρούς πάνω στις σωστές ενέργειες και τεχνικές της άμεσης υποστήριξης του τραυματία. Επίσης έχουν θεσπιστεί από την Πολιτεία εντατικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια αντιμετώπισης πολυτραυματία και για το Νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων.

Διαβάστε επίσης