Με 200 ‘τρέχει’ η μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ

Με 200 'τρέχει' η μεταρρύθμιση στο ΕΣΥΤο πακέτο των 200 μέτρων του υπουργού Υγείας κ. Αλέκου Παπαδόπουλου ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανοιχτά νοσοκομεία το πρωί, αλλά και το απόγευμα με ιατρεία από επιμελητές Α και πάνω, managers ως διοικητές στα νοσοκομεία, stop στην ιδιωτική εργασία των πανεπιστημιακών γιατρών, κοινό ταμείο περίθαλψης, καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού (που τώρα λέγεται προσωπικός γιατρός) και αυστηρή μηχανοργάνωση των Νοσοκομείων, είναι μερικά από τα σημαντικά μέτρα. Η προοπτική ολοκλήρωσης είναι μέχρι το 2006.

Το θέμα θα μας απασχολήσει εκτενώς. Παρακάτω ακολουθεί το επίσημο κείμενο για το σχέδιο μεταρρύθμισης του ΕΣΥ με τίτλο Υγεία για τον Πολίτη:

Εισαγωγή

Το σχέδιο μεταρρύθμισης «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής 6 ετών.

Εκπονήθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη:
1. Το σύνολο του προηγούμενου νομοθετικού έργου στον τομέα της υγείας.
2. Τα σχέδια νόμων που εκπονήθηκαν και δεν εισήχθησαν στην Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, (Δοξιάδη, Κρεμαστινού, Πεπονή) καθώς και οι προτάσεις Παπαδήμα.
3. Το πόρισμα της επιτροπής των ξένων εμπειρογνωμόνων του 1994 και οι εξειδικευμένες προτάσεις των Ελλήνων ειδικών.
4. Οι κατά καιρούς προτάσεις και εισηγήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Οι προτάσεις στελεχών του Υπουργείου και των Διοικήσεων των Νοσοκομείων.
6. Οι προτάσεις και εισηγήσεις Επιστημονικών Εταιρειών, Συλλόγων, Συνδικαλιστικών Φορέων και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων του χώρου της υγείας, που εκφράστηκαν ή κατατέθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες στο πλαίσιο των επαφών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
7. Το πόρισμα της άτυπης επιτροπής και των υποεπιτροπών, καθώς και οι μελέτες για την “υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα”, που εκπονήθηκαν υπό το συντονισμό του επικ. Καθηγητή Ι. Τούντα.
8. Το πόρισμα της μικτής Επιτροπής Υπουργείων Υγείας – Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Η διεθνής εμπειρία, η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αλλά και τα συμπεράσματα από επαφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ΟΟΣΑ, κ.ά.) και Υπουργεία Υγείας χωρών της Ε.Ε.

Η μεταρρύθμιση, λόγω του μεγάλου εύρους της και των πολλών και ευαίσθητων πτυχών της, θα ακολουθήσει μια σταδιακή και ελεγχόμενη εφαρμογή, μέσα από πειθαρχημένες διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα και συνεχείς αξιολογήσεις.

Εκτιμάται ότι κατά την εφαρμογή θα προκύψουν μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα κυρίως εξαιτίας:
· Της έλλειψης επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας.
· Των γνωστών αδυναμιών του δημόσιου τομέα και της αδράνειας της Δημόσιας Διοίκησης για εύκολη αποδοχή και γρήγορη αφομοίωση των νέων αντιλήψεων και δομών που κομίζει η μεταρρύθμιση.
· Των αντιστάσεων και της διάβρωσης του συστήματος από παγιωμένες συμπεριφορές και συμφέροντα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.
· Της πολυδιάσπασης και της απουσίας μηχανισμών συντονισμού και ελέγχου των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και των πηγών χρηματοδότησης.
· Της άναρχης χωροταξικής κατανομής των υπηρεσιών υγείας και των πεπαλαιωμένων κτιριακών υποδομών, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
· Των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από τη γεωμορφολογία της χώρας (νησιά και ορεινές περιοχές) και τη συγκέντρωση του μισού πληθυσμού στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
· Του μεγάλου πληθωρισμού γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών.

Οι δυσκολίες αυτές και τα προβλήματα έχουν ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση και το σχεδιασμό της μεταρρύθμισης και είναι βέβαιο ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία και τα στάδια υλοποίησης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με αίσθημα ευθύνης, με επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών αλλά και με γνώμονα την προστασία της υγείας του Έλληνα Πολίτη και του Δημόσιου Συμφέροντος θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Επιθυμώ τέλος να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο καθώς και όλα τα μέλη των Επιτροπών και Υποεπιτροπών που επεξεργάστηκαν το μέχρι σήμερα υλικό. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή του London School of Economics Ηλία Μόσιαλο για τη συμβολή του στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων.

Αθήνα, Ιούλιος 2000

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Σκοπός:
Η μετεξέλιξη του ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες τον Έλληνα πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης.

Στόχοι:

– Η άσκηση εθνικής πολιτικής με έμφαση στην Πρόληψη και στην Προαγωγή της Υγείας, για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του ελληνικού πληθυσμού.
– Η κατοχύρωση Ισότιμης Πρόσβασης στο σύστημα υγείας και Αξιοπρεπούς Αντιμετώπισης των Ελλήνων πολιτών.
– Η διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα του ΕΣΥ.
– Η διοικητική αποκέντρωση του ΕΣΥ και η συγκρότηση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υγείας στο επίπεδο της Περιφέρειας.
– Η αναδιοργάνωση της Διοίκησης και Λειτουργίας των Νοσοκομείων
– Η ανάδειξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας Υγείας σε βασικούς πυλώνες του νέου συστήματος.
– Η επιστημονική και οικονομική Αναβάθμιση των Εργαζόμενων στο χώρο της υγείας.
– Η συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.
– Η Ορθολογική Κατανομή και Αποτελεσματική Διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του συστήματος.
– Η καθιέρωση και άσκηση Αποτελεσματικών Ελέγχων στην Παροχή των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.
– Η έμφαση στις Πολιτικές που ενισχύουν την ιατρική, η οποία βασίζεται στην Τεκμηριωμένη Γνώση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) – Περιφερειακή Συγκρότηση

1. Σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτείται Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ.) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες αντιστοιχούν κατά βάση στις Διοικητικές Περιφέρειες, πλην της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής, για τις οποίες θα ισχύσουν ειδικές ρυθμίσεις. Δεν αποκλείονται ειδικότερες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεταρρύθμισης, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

3. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. υπάγονται όλες οι μονάδες ΕΣΥ κάθε Περιφέρειας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.ά.).

4. Το Πε.Σ.Υ. διοικείται από Δ.Σ., με Πρόεδρο – Γενικό Διευθυντή και δύο αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, το οποίο ασκεί κατά το νόμο διοίκηση και εποπτεία όλων των μονάδων ΕΣΥ της Περιφέρειας, στις αντίστοιχες έδρες των Περιφερειών. Συγκροτείται σε δύο βασικές Διευθύνσεις (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης) και επιμέρους τμήματα. Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής του Πε.Σ.Υ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από έγκριση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής.

5. Το Πε.Σ.Υ:
· Συντονίζει, εξειδικεύει και ασκεί την πολιτική υγείας στην Περιφέρεια.
· Εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Υγείας στην Περιφέρεια.
· Εγκρίνει και ελέγχει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των μονάδων υγείας (Νοσοκομείων και Κ.Υ.) και συντάσσει τον ενοποιημένο ισολογισμό και απολογισμό στο τέλος της χρήσης.
· Παρακολουθεί τη λειτουργία και αξιολογεί το παραγόμενο έργο των μονάδων υγείας με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.
· Μεριμνά για την εισαγωγή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου στα Νοσοκομεία.
· Μεριμνά για την εκπόνηση και επικαιροποίηση του Υγειονομικού Χάρτη της Περιφέρειας.
· Προτείνει τη συγχώνευση, τη μεταφορά ή την κατάργηση μονάδων ή κλινικών και τη δημιουργία νέων ή εξειδικευμένων μονάδων.
· Συνιστά αυτοτελώς ή από κοινού με Πε.Σ.Υ. άλλης Περιφέρειας, Ανώνυμες Εταιρείες με σκοπό τη διαχείριση των προμηθειών ή Ανώνυμες Τεχνικές Εταιρείες για την ανάπτυξη και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και για άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες των Νοσοκομείων και Κ.Υ. (π.χ. διαχείριση τροφοδοσίας, καθαριότητας, ασφάλειας κλπ)
· Αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού ανάμεσα στις μονάδες της Περιφέρειας, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
· Παρακολουθεί την εξέλιξη του προσωπικού και των αναγκών στις μονάδες υγείας με δυνατότητα άμεσης κάλυψης κενών θέσεων, στα πλαίσια του προϋπολογισμού.
· Εγκρίνει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού.
· Μεριμνά για την εισαγωγή μηχανοργάνωσης, τον εκσυγχρονισμό λειτουργικών συστημάτων και την τροφοδοσία βάσεων δεδομένων περιφερειακού ενδιαφέροντος.
· Μεριμνά για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Νοσοκομείων και των ΚΥ.
· Συγκροτεί και εποπτεύει επιτροπές αξιολόγησης, εξέλιξης και προσλήψεων.
· Συγκροτεί το Πειθαρχικό του Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Πε.Σ.Υ. και όχι σε επίπεδο Νοσοκομείου.
· Εποπτεύει τις διαδικασίες προμηθειών και αναπτύσσει συστήματα ελέγχων και αξιολόγησης των προμηθειών με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης και της αδιαφάνειας. Η προοπτική είναι μέχρι το 2002 οι προμήθειες να διεξάγονται σε επίπεδο Πε.Σ.Υ. και μέσω του Διαδικτύου, (Internet), όπως αρχίζει ήδη να εφαρμόζεται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

2. Ενιαίος Χρηματοδοτικός Φορέας

1. Δημιουργείται Οργανισμός Διαχείρισης Πόρων Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) για μια σύγχρονη χρηματοδοτική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

2. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τους πόρους υγείας των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ασφαλισμένους Δημοσίου (ΟΠΑΔ) κ.ά.) και σε εθελοντική βάση των υπολοίπων φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης υγείας. Οι παροχές υγείας σε χρήμα (χρηματικά επιδόματα) καθώς και η πρόσθετη περίθαλψη συνεχίζουν να παρέχονται από τους φορείς και κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.

3. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υγείας – Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει περιφερειακή συγκρότηση.

4. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ασφαλιστικών Ταμείων και του Δημοσίου.

5. Οι σημερινές διαφορές στους κανονισμούς παροχών των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν θίγονται. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. σταδιακά θα εφαρμόσει Ενιαίο Κανονισμό Παροχών στη βάση τουλάχιστον του βέλτιστου σημερινού.

6. Οι φορείς και κλάδοι ασφάλισης υγείας που δεν θα μεταβιβάσουν τους πόρους υγείας στον Ο.ΔΙ.Π.Υ., θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν για τις υπηρεσίες του ΕΣΥ βάσει ειδικού τιμολογίου.

7. Ο προϋπολογισμός του Ο.ΔΙ.Π.Υ. που προέρχεται από πόρους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και κρατική επιχορήγηση εγκρίνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία.

8. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. κατανέμει τους πόρους του στα Περιφερειακά του Τμήματα σύμφωνα με δημογραφικά, επιδημιολογικά, κοινωνικά κλπ. χαρακτηριστικά.

9. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. «αγοράζει» υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής φροντίδας υγείας για τους δικαιούχους του από το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα με κριτήρια ποιότητας και κόστους.

10. Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. πληρώνει τα φάρμακα των δικαιούχων του, παρακολουθεί και ελέγχει τη συνταγογραφία, με βάση δείκτες ποιότητας, και συγκριτικής συνταγογραφίας, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των συνταγών είναι η εντός δύο ετών υποχρεωτική μηχανογράφηση των φαρμακείων.

11. Αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια υπηρεσιών υγείας (νοσήλιο, διαγνωστικές πράξεις, επισκέψεις κ.ά.) με σταδιακή κατάργηση όλων των υπουργικών αποφάσεων ή άλλων κανονιστικών πράξεων τιμολόγησης δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

12. Όλες οι λειτουργίες του Ο.ΔΙ.Π.Υ. υποστηρίζονται από σύστημα μηχανοργάνωσης, που θα έχει ολοκληρωθεί στα επόμενα 3 χρόνια.

3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

1. Το Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα παρέχει:
· Πρωτοβάθμια ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.
· Προληπτική ιατρική.
· Προαγωγή της υγείας.
· Κοινωνική φροντίδα.

2. Την διοικητική ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών ΠΦΥ σε επίπεδο Περιφέρειας έχει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Πε.Σ.Υ.

3. Κάθε Κ.Υ. είναι αυτοτελής διοικητικά μονάδα που ανήκει στο Πε.Σ.Υ. και συνδέεται επιστημονικά με το Νοσοκομείο αναφοράς του.

4. Κάθε Κ.Υ. έχει δικό του προϋπολογισμό και οργανισμό στον οποίο ορίζεται η περιοχή ευθύνης του, η διάρθρωση και η διοίκησή του, οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει, οι θέσεις της κάθε κατηγορίας προσωπικού και το είδος των εργασιακών σχέσεων, που διέπουν την κάθε κατηγορία.

5. Το Κ.Υ. έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη δικαιούχους (ασφαλισμένους Ταμείων που δεν έχουν ενταχθεί στον Ο.ΔΙ.Π.Υ., αλλοδαπούς, κλπ) οι οποίοι καταβάλλουν αμοιβή κατά πράξη και με βάση προκαθορισμένο τιμολόγιο.

6. Το Κ.Υ. έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αυτοτελούς ταμείου και της διαχείρισης πόρων που διατίθενται σ’ αυτό, μόνο για απαραίτητες άμεσες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του.

7. Κάθε Κ.Υ. μη αστικών περιοχών διαθέτει ως αποκεντρωμένες μονάδες του Περιφερειακά Ιατρεία, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με τον πληθυσμό και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

8. Ορισμένα από τα Περιφερειακά Ιατρεία, κυρίως σε μικρά νησιά και Καποδιστριακούς Δήμους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και ύστερα από εκτίμηση των αναγκών, χαρακτηρίζονται με απόφαση του Πε.Σ.Υ. και έγκριση του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας ως Περιφερειακά Ιατρεία 24ωρης Ετοιμότητας ή Πολυδύναμα Ιατρεία.

9. Στις αστικές περιοχές ιδρύονται Αστικά Κέντρα Υγείας.

10. Τα Αστικά Κέντρα Υγείας προέρχονται από την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των Πολυϊατρείων του ΙΚΑ, των Δήμων κλπ., από την αξιοποίηση σημερινών μικρών νοσηλευτικών μονάδων που θα αλλάξουν χρήση ή θα καταργηθούν / συγχωνευθούν, και από τη δημιουργία νέων, ύστερα από χωροταξική μελέτη και με βάση δημογραφικά, επιδημιολογικά, συγκοινωνιακά και άλλα δεδομένα.

11. Εφαρμογή του Θεσμού του Προσωπικού Γιατρού.

12. Οι προσωπικοί γιατροί αξιολογούνται και πιστοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και συμβάλλονται με τον Ο.ΔΙ.ΠΥ. Η σύμβαση τους είναι τριετούς διάρκειας και μπορεί να ανανεώνεται αλλά και να καταγγέλλεται αζημίως όταν παραβιάζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις.

13. Είναι πλήρους απασχόλησης και μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο, όχι όμως σε δικαιούχους του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα διακόπτεται .

14. Θέση προσωπικού γιατρού μπορούν να καταλάβουν όλοι οι γιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι γιατροί παθολόγοι καθώς και γιατροί άλλων κλινικών ειδικοτήτων που εργάζονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από βραχεία ειδική εκπαίδευση.

15. Όλοι οι προσωπικοί γιατροί έχουν κανονικό ωράριο εργασίας στο ιατρείο τους (ή στο Κ.Υ.) ενώ περιοδικά εφημερεύουν (στο Κ.Υ. αναφοράς ή τίθενται σε εφημερία ετοιμότητας για την αντιμετώπιση «εκτάκτων περιστατικών». Οι ημέρες και ώρες εφημερίας καθορίζονται από τον προϊστάμενο του Κ.Υ. Παράλληλα λειτουργεί «Τηλεφωνική Υπηρεσία Υγείας» για την παροχή ιατρικών συμβούλών .

16. Κάθε προσωπικός γιατρός θα τηρεί υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή τους ατομικούς φακέλους των ασθενών του. Η τήρηση του φακέλου θα γίνεται με απόλυτη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Ο ατομικός φάκελος ακολουθεί τον ασθενή στις επιλογές του μέσα στο σύστημα υγείας. Προοπτικά και στα επόμενα τρία χρόνια ο φάκελος θα αντικατασταθεί από έξυπνη κάρτα υγείας (smart card). Ήδη έχει ανατεθεί σχετική μελέτη.

17. Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να επιλέξει και να εγγραφεί ή στο πλησιέστερο Κ.Υ. ή σε ένα προσωπικό γιατρό της περιοχής μόνιμης κατοικίας του.

18. Το «σημείο αναφοράς» (Κ.Υ. ή προσωπικός γιατρός) θα έχει την ευθύνη των παραπομπών (νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατροί ειδικοτήτων, εργαστηριακές εξετάσεις) για κάθε δικαιούχο. Η εγγραφή του δικαιούχου σε Κ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνεται με το πλήρες κόστος των υπηρεσιών.

19. Αν κάποιος πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από τον προσωπικό γιατρό που επέλεξε, μπορεί να τον αλλάζει μια μόνο φορά στη διάρκεια κάθε έτους.

20. Ο αριθμός των εγγραφομένων δικαιούχων στον κατάλογο κάθε προσωπικού γιατρού και παιδιάτρου θα καθορίζεται από τα δημογραφικά, επιδημιολογικά, γεωγραφικά κ.ά. δεδομένα κάθε περιοχής.

21. Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται συμβεβλημένους με τον Ο.ΔΙ.Π.Υ. γιατρούς των ειδικοτήτων γυναικολογίας, οφθαλμολογίας, δερματολογίας και ΩΡΛ, για τις οποίες ειδικότητες ισχύει το καθεστώς ελεύθερης επιλογής και χωρίς παραπεμπτικό του προσωπικού γιατρού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής στον συμβεβλημένο ειδικό γιατρό είναι η ενημέρωση του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου από τον ειδικό γιατρό.

22. Οι χωρίς παραπεμπτικό του προσωπικού γιατρού επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων, (πλην των ανωτέρω εξαιρέσεων) καθώς και στα Νοσοκομεία και Κ.Υ. θα έχουν ως συνέπεια ο δικαιούχος να επιβαρύνεται με το 50% του κόστους των υπηρεσιών που καταναλώνει με αυτό τον τρόπο. Εξαίρεση αποτελούν οι επείγουσες περιπτώσεις και τα προγραμματισμένα ραντεβού στα Νοσοκομεία ή τα Κ.Υ. (follow up) Και σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται ο ιατρικός φάκελος του δικαιούχου.

23. Οι προσωπικοί γιατροί θα αμείβονται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη λίστα τους δικαιούχων (capitation) και θα έχουν επιπλέον αμοιβή για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (όπως συμμετοχή στις εφημερίες, εμβολιασμοί, προληπτική ιατρική, κλπ.) οι οποίες και θα είναι υποχρεωτικές.

24. Καθιερώνεται ο θεσμός της νοσηλεύτριας ΠΦΥ, που εργάζεται στο Κ.Υ. ή στο ιατρείο του προσωπικού γιατρού και αποτελεί μαζί με τον προσωπικό γιατρό το πρώτο σημείο επαφής των ασθενών με το σύστημα υγείας. Μεταξύ των καθηκόντων της είναι και η παρακολούθηση και εκπαίδευση ασθενών με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, βρογχικό άσθμα, κλπ.

25. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. δημιουργούνται Τηλεφωνική Υπηρεσία Υγείας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, Υπηρεσία Διαχείρισης Χρόνιων Ασθενών, Υπηρεσία Νοσηλείας στο Σπίτι, Νοσοκομεία Ημέρας, Μονάδες Αποκατάστασης και Μετανοσοκομειακής Φροντίδας, και Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες.

26. Στόχος θα είναι σε όλους τους δικαιούχους να παρέχεται Ενιαία Δέσμη Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας («πακέτο φροντίδων»). Η ομογενοποίηση της δέσμης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σταδιακά και ύστερα από μελέτη και εκτίμηση όλων των παραμέτρων.

27. Ύστερα από μελέτη, τα Υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ρυθμιστούν όλα τα σχετικά με τη σύνδεση και χρήση των υποδομών του ΙΚΑ (πολυϊατρεία, νοσοκομεία, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλπ) στο νέο σύστημα, καθώς και το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού του ΙΚΑ που σήμερα απασχολείται στην παραγωγή υπηρεσιών υγείας..

4. Νοσοκομεία

1. Τα Νοσοκομεία παύουν να αποτελούν νομικά πρόσωπα και είναι αυτοτελείς αποκεντρωμένες μονάδες του Πε.Σ.Υ.

2. Η διάκριση των Νοσοκομείων σε Νομαρχιακά, Περιφερειακά και Πανεπιστημιακά καταργείται. Εφεξής τα Νοσοκομεία της χώρας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά και τα Ειδικά.

3. Νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ άνω των 400 κλινών, που φιλοξενούν πανεπιστημιακά τμήματα και κλινικές του ΕΣΥ με ερευνητικές, εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες ονομάζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας Ακαδημαϊκά Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

4. Κάθε Νοσοκομείο διοικείται από το Διοικητή (Manager), ο οποίος έχει και τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας, στα πλαίσια σαφώς καθορισμένων από το νόμο αρμοδιοτήτων, και από Συντονιστικό Συμβούλιο Διοίκησης (Διοικητής και 4 Διευθυντές – Ιατρικών, Νοσηλευτικών, Διοικητικών-Οικονομικών και Τεχνικών-Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών).

5. Ο Διοικητής (Manager) διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας – Πρόνοιας με τριετή θητεία μετά από έγκριση της ειδικής επιτροπής της Βουλής. Προηγείται δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από «Οίκο Αξιολόγησης Στελεχών».

6. Μεταξύ του Π.ε.Σ.Υ και των Διοικητών Νοσοκομείων θα υπογράφεται συμβόλαιο αποδοτικότητας με συγκεκριμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων.

7. Εκπονούνται νέοι σύγχρονοι Οργανισμοί και Κανονισμοί των Νοσοκομείων με βάση τη νέα διοικητική δομή και λειτουργική συγκρότηση των Νοσοκομείων. Με βάση τους νέους οργανισμούς κατανέμονται η ανακατανέμονται οι κλίνες, τα εργαστήρια, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό.

8. Οι νέοι οργανισμοί εκπονούνται επίσης μεταξύ άλλων και με βάση τη συγχώνευση, κατάργηση ή μεταφορά κλινικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, την κατάργηση ή αλλαγή του σκοπού Νοσοκομείων, την κατάργηση ή μετατροπή Νοσοκομείων σε γηριατρικά Νοσοκομεία, Νοσοκομεία αποκατάστασης, εξειδικευμένα Κέντρα ή Κ.Υ.

9. Συγκροτούνται νέα τμήματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου των διοικήσεων των Νοσοκομείων. (τμήμα ποιοτικού ελέγχου, πληροφορικής, στατιστικής, κοστολόγησης, κ.ά.).

10. Μηχανογραφούνται και κωδικοποιούνται ενιαία όλες οι ιατρικές, οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων και δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Ακόμη, εφαρμόζεται το Ενιαίο Λογιστικό και Διπλογραφικό Σχέδιο σε όλα τα Νοσοκομεία. Η ολοκλήρωση θα γίνει μέχρι το 2002.

11. Ο στρατηγικός-επιχειρησιακός σχεδιασμός του Νοσοκομείου, ο προϋπολογισμός-απολογισμός, η τοποθέτηση υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και οι προμήθειες πάνω από ένα πανελλαδικά ισχύον όριο εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.

12. Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε Νοσοκομείου διαμορφώνεται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ

13. Καταρτίζονται προϋπολογισμοί κατά διοικητικό τομέα, κλινική και εργαστήριο.

14. Ο Διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας θα ορίζεται εφεξής από το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. μετά από πρόταση του Διοικητή του Νοσοκομείου, μεταξύ των Διευθυντών γιατρών και με βάση τα επιστημονικά τους προσόντα και τις διοικητικές τους ικανότητες.

15. Η σημερινή διάρθρωση των Νοσοκομείων σε τομείς, κλινικές, εργαστήρια, ειδικές μονάδες κλπ. ανασυγκροτείται και ενισχύεται με σκοπό την εξασφάλιση και της διοικητικής αυτοτέλειας των τομέων, κλινικών, και εργαστηρίων και την κατοχύρωση ουσιαστικού ρόλου στο Διευθυντή. Κλινικές περισσότερες της μιας με ίδιο ή συναφές αντικείμενο, συγκροτούν αυτοτελείς διοικητικούς ιατρικούς τομείς στους οποίους προΐσταται γιατρός με βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ ή καθηγητή Πανεπιστημίου.

16. Καθιερώνεται εφεξής η διάκριση μεταξύ Διευθυντού που ασκεί και διοικητικά καθήκοντα και αυτού που κατέχει τον βαθμό του Διευθυντού. Στους αυτοτελείς και διοικητικά τομείς, κλινικές ή εργαστήρια, ο γιατρός με βαθμό διευθυντή κατέχει θέση και διοικητικού Διευθυντή. Στους τομείς που αποτελούνται από περισσότερες από μια κλινικές ή εργαστήρια, τη θέση του ασκούντος και διοικητικά καθήκοντα διευθυντού γιατρού, καταλαμβάνει εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ., ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

17. Ο Διευθυντής Τομέα, Κλινικής ή Εργαστηρίου διαχειρίζεται αρχικά ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό της μονάδας του και μετά διετία κλειστό προϋπολογισμό.

18. Συγκροτείται σε κάθε Νοσοκομείο Επιστημονικό Συμβούλιο με ρόλο επιστημονικό σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και ιατρικά θέματα του Νοσοκομείου. Οι σημερινές Επιστημονικές Επιτροπές καταργούνται.

19. Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες τουλάχιστον επί επταετία λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας ή υπηρεσίας υγείας έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαδικασία αξιολόγησης και να αναχθούν σε «κέντρα αριστείας». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η τεκμηριωμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας, σύμφωνα με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. Η αξιολόγηση που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, την οποία συγκροτεί ο Υπουργός Υγείας – Πρόνοιας. Η διατήρηση των συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας καθορίζει και τη διατήρηση του επιπέδου της μονάδας σε αυτό του «κέντρου αριστείας». Το «κέντρο αριστείας» έχει επιδότηση, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Υγείας – Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Πε.Σ.Υ.

20. Δημιουργείται σε κάθε Νοσοκομείο ειδική υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής Ασθενών», η οποία στελεχώνεται με ειδικό προσωπικό για την καταγραφή, πληροφόρηση και καθοδήγηση των προσερχομένων ασθενών στις κατάλληλες υπηρεσίες.

21. Δημιουργείται υποχρεωτικά σε κάθε Νοσοκομείο αυτοτελές διοικητικά Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιπτώσεων. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ο περιορισμός των «πλασματικά» επειγουσών εισαγωγών.

22. Κάθε Νοσοκομείο ανάλογα με την ανάπτυξή και τις δυνατότητες που έχει, θα μπορεί με απόφαση της διοίκησης να παρέχει υπηρεσίες και εκτός κανονικού πρωινού ωραρίου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως τη λειτουργία απογευματινών ιατρείων, τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και την υλοποίηση ορισμένων θεραπευτικών πράξεων και επεμβάσεων.

23. Τα Νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα παροχής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και σε ιδιώτες υψηλών εισοδημάτων, με ειδικές τιμές και ειδικό νοσήλιο.

24. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία χωρίς την άδεια της διοίκησης. Η εγκατάσταση με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, (leasing) θα γίνεται μόνο με έγκριση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

5. Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο ρόλος όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ είναι καθοριστικός στην αποτελεσματικότητα του συστήματος και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το νέο περιβάλλον που θα δημιουργήσει η μεταρρύθμιση ευνοεί την καταξίωση του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από νέους κανόνες, αρχές και λειτουργίες στο σύστημα. Το κλίμα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αναγνώρισης, με παράλληλες ασφαλιστικές δικλείδες που καθιερώνονται για την αποφυγή στρεβλώσεων, καταξιώνει το κύρος των επαγγελματιών υγείας και αναδεικνύει το ρόλο τους ως λειτουργών υγείας. Οι επιλογές που υιοθετούνται για τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησής τους στο σύστημα, των γιατρών (πανεπιστημιακών και γιατρών ΕΣΥ), του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού βασίστηκαν στα ισχύοντα από ετών στις Ευρωπαϊκές χώρες με προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα.

1. Αποδεσμεύεται το πτυχίο ιατρικής από την αγορά εργασίας και καθιερώνονται εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας και τη σταδιακή κατάργηση της επετηρίδας. (Έχει εκπονηθεί ήδη σχετικό νομοσχέδιο). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η σταδιακή πλήρωση των περιφερειακών ιατρείων από γιατρούς ειδικοτήτων αντί των σημερινών ανειδίκευτων αγροτικών γιατρών.

2. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υγείας, καλείται να εισηγηθεί εντός εξαμήνου προς τον Υπουργό Υγείας-Πρόνοιας τον αναγκαίο αριθμό γιατρών κατά ειδικότητα, κατά Νομό και Περιφέρεια, με χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, προκειμένου να προγραμματιστεί ο αριθμός των θέσεων ειδικευομένων γιατρών στα Νοσοκομεία.

3. Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για ειδικότητες εν ανεπαρκεία όπως αυτές της γενικής ιατρικής, της δημόσιας υγείας, της ιατρικής της εργασίας και της επείγουσας και εντατικής ιατρικής.

4. Οι γιατροί που υπηρετούν ως ειδικευόμενοι στο σύστημα εντάσσονται σε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα της κλινικής ή του εργαστηρίου και εκτελούν υποχρεωτικά και με ευθύνη του επιβλέποντος γιατρού, θεραπευτικές και χειρουργικές επεμβάσεις, σε αριθμό και είδος που καθορίζεται με βάση και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

5. Καλύπτονται μέχρι το 2003 όλες οι κενές θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και Κ.Υ.

6. Από το 2001 αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται το «καθεστώς της αποκλειστικής νοσοκόμας» και καταργείται ολοκληρωτικά το 2003.

7. Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για φαρμακοποιούς, βιολόγους, νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες του τομέα υγείας του ΕΣΥ για μετεκπαίδευση πάνω σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό τους.

8. Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για στελέχη του τομέα υγείας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας.

9. Καθιερώνεται η συνεχής εκπαίδευση όλων των γιατρών και θεσπίζονται μίνιμουμ ώρες πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένους φορείς και κλινικές του ΕΣΥ. Η συνεχής εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση θα αποτελούν προϋπόθεση για την ανανέωση των συμβάσεων των γιατρών και για την κρίση και προαγωγή τους στην επόμενη βαθμίδα. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς που επιθυμούν να συμβληθούν με τον Ο.ΔΙ.Π.Υ.

10. Με ευθύνη του Πε.Σ.Υ. οργανώνονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υπηρετούντες στην πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

11. Γιατροί στους οποίους χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας, υποχρεούνται να παραμείνουν στο δημόσιο επί τριετία. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται σε επιστροφή όλου του ποσού της δαπάνης, που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

12. Απαγορεύεται σε γιατρούς του ΕΣΥ, σε νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του ΕΣΥ, σε πανεπιστημιακούς γιατρούς που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και σε γιατρούς συμβεβλημένους με τον Ο.ΔΙ.Π.Υ., να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό που οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (η απαγόρευση αυτή ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Γαλλία).

13. Οι αναρρωτικές άδειες του προσωπικού των Νοσοκομείων χορηγούνται εφεξής από τους Διευθυντές κλινικών ή τομέων ή τους αναπληρωτές τους, ή το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για το υπόλοιπο προσωπικό καθώς και από τους Προϊσταμένους των Κ.Υ.

14. Η μη τήρηση του ωραρίου για το ιατρικό προσωπικό Νοσοκομείων και Κ.Υ. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου αποτελεί ευθύνη του Διοικητή του Νοσοκομείου και του Προϊσταμένου του Κ.Υ.

15. Η βασική εργασιακή σχέση των γιατρών του ΕΣΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η καθοιονδήποτε τρόπο απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα υγείας συνεπάγεται την άμεση παραπομπή τους στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης ή καταγγέλλεται η σύμβασή τους σε περίπτωση γιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

16. Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που απασχολούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ απαγορεύεται να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να προσφέρουν έργο σε ιατρεία, εργαστήρια, κλινικές, θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση θα λύεται η σχέση τους με το Νοσοκομείο.

17. Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που απασχολούνται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα αμείβονται συμπληρωματικά για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που προσφέρουν.

18. Οι γιατροί του ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Επιμελητή Α’ με περισσότερα από 10 χρόνια από τη λήψη της ειδικότητας, μπορούν να προσφέρουν έργο σε ιδιωτική βάση στη μονάδα που υπηρετούν. Οι ημέρες και οι ώρες άσκησης του ιδιωτικού έργου καθορίζονται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα δύο απογεύματα και ορισμένο αριθμό περιστατικών εβδομαδιαίως. Οι Πανεπιστημιακοί γιατροί μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτική βάση στα νοσοκομεία που απασχολούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους γιατρούς του ΕΣΥ,. με διαφοροποιημένο τιμολόγιο. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό του γιατρού.

19. Ποσοστό των αμοιβών των γιατρών από την σε μονάδες του ΕΣΥ άσκηση ιδιωτικού έργου παρακρατείται και κατανέμεται αναλογικά στο Νοσοκομείο και στο προσωπικό που συμμετέχει στο απογευματινό έργο.

20. Οι γιατροί με βαθμό Διευθυντού και Επιμελητού Α’ των Κ.Υ. μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο στο Κ.Υ. ή στο Νοσοκομείο αναφοράς του Κ.Υ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς του ΕΣΥ.

21. Οι νεοεισερχόμενοι γιατροί καθώς και τα εξειδικευμένα στελέχη θα προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.

22. Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα γιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται για πέντε χρόνια. Η περαιτέρω εξέλιξή τους γίνεται με ανοικτή προκήρυξη της θέσης τους. Αποκτούν μονιμότητα ύστερα από τρεις επιτυχείς κρίσεις.

23. Στα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των γιατρών, αποκτά μεγαλύτερη σημασία το κλινικό και επιστημονικό τους έργο.

24. Αναμορφώνεται η σύνθεση των ΣΚΕΙΟΠΝΙ για τις κρίσεις των Επιμελητών Α΄και Β’, ενώ για τις κρίσεις για πρόσληψη ή προαγωγή σε θέσεις Διευθυντή, επιλαμβάνεται το Εθνικό Επιστημονικό Συμβούλιο Κρίσεων, που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας.

25. Αναμορφώνεται η σύνθεση και λειτουργία του κεντρικού πειθαρχικού συμβουλίου, για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των γιατρών.

26. Σε Διευθυντές ΕΣΥ άνω των 60 ετών, παρέχεται η δυνατότητα εθελουσίας εξόδου από το σύστημα, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

27. Οι ήδη υπηρετούντες μόνιμοι γιατροί, μετά από παραμονή πέντε ετών στη θέση του Διευθυντού του ΕΣΥ επανακρίνονται. Όσοι δεν αξιολογηθούν για να συνεχίσουν στην ίδια θέση, είτε μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας σε άλλη θέση εντός της ίδιας Περιφέρειας, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε επιλέγουν την εθελούσια έξοδο εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.

28. Σε Διευθυντές του ΕΣΥ δύναται να απονεμηθεί ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ, ύστερα από απόφαση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτείται από τον Υπουργό Υγείας – Πρόνοιας. Μέλη της επιτροπής είναι Έλληνες καθηγητές της ιατρικής, διευθυντές ερευνητικών κέντρων, Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού και καθηγητές από χώρες της Ε.Ε. Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν προσόντα καθηγητή πανεπιστημίου.

29. Καθιερώνεται ο θεσμός της συνεργασίας μεταξύ μονάδων του ΕΣΥ. Οι γιατροί του ΕΣΥ και οι πανεπιστημιακοί μπορούν με ειδικές συμβάσεις και πρόσθετες αμοιβές να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες εκτός του δικού τους Νοσοκομείου κλινικές και μονάδες του ΕΣΥ.

30. Με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. δύνανται κάθε τρία χρόνια και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών, γιατροί που υπηρετούν στα Κ.Υ. να αποσπώνται στο Νοσοκομείο αναφοράς του Κ.Υ. με παράλληλη απόσπαση για το ίδιο διάστημα γιατρού ίδιας βαθμίδας στο Κ.Υ.

31. Θεσπίζονται κίνητρα και ειδικές αμοιβές για την προσέλκυση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Δίνεται επίσης, μετά από έγκριση των Υπουργών Υγείας-Πρόνοιας και Οικονομικών, η δυνατότητα στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. να αναθέτει, κατά τη θερινή περίοδο, την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών σε νησιά, απομονωμένες ή τουριστικές περιοχές, σε ιδιώτες γιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό με συμβάσεις έργου μέχρι 4 μήνες,

32. Όλες οι ανωτέρω προβλέψεις για τους γιατρούς του ΕΣΥ ισχύουν και για τους οδοντίατρους.

33. Οι εργαζόμενοι στις ειδικού σκοπού Ανώνυμες Εταιρείες των Πε.Σ.Υ. για την ανάληψη υποστηρικτικών λειτουργιών, θα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και με δυνατότητα ανανέωσης, ύστερα από αξιολόγηση του έργου τους με βάση κριτήρια παραγωγικότητας και ποιότητας.

34. Το πολύπλοκο θέμα της σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα θα αντιμετωπισθεί σε μεσομακροπρόθεσμη βάση μετά από βαθιά και προσεκτική μελέτη. Η άμεση αντιμετώπιση του είναι ανέφικτη λόγω της σημερινής δομής και λειτουργίας των νοσοκομείων (π.χ. έλλειψη μηχανοργάνωσης – βασική προϋπόθεση) και των συμπεριφορών και αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν και παγιώθηκαν στο σύστημα. Όμως, ούτε η ευρωπαϊκή εμπειρία προσφέρει ανάλογη προσέγγιση λόγω των μη ευδιάκριτων κριτηρίων μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων και της μη ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο της μελέτης των δεικτών ποιότητας της παροχής υπηρεσιών.

35. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση και αξιοποίηση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού, ως βασικού παράγοντα στη λειτουργία των νοσοκομείων και των Κ.Υ. Αναγνωρίζεται έτσι ο σημαντικός λειτουργικός τους ρόλος και αναδεικνύεται η κοινωνική διάσταση της προσφοράς τους, αλλά και η μεγάλη συμβολή που έχουν στη διαμόρφωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6. Μέτρα για την Εθνική Πολιτική Υγείας

1. Η εθνική πολιτική υγείας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας – Πρόνοιας με τη γνωμοδοτική υποστήριξη του ΚΕΣΥ.

2. Αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ είναι η διαμόρφωση Εθνικών Στόχων Υγείας (ανά έτος/5ετία/10ετία), η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού (βαθμός επίτευξης στόχων) και η γνωμοδότηση επί των κρίσιμων θεμάτων πολιτικής υγείας.

3. Στην υπάρχουσα σύνθεση του ΚΕΣΥ προστίθενται 7 ειδικοί επιστήμονες υψηλού κύρους, οι οποίοι μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο συγκροτούν Ειδι

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση