Τα καρκινικά κύτταρα αλλάζουν τον μεταβολισμό της γλυκόζης για να ξεπεράσουν τις αυξημένες οξειδώσεις (ROS)

Τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν υψηλό περιεχόμενο ROS που  προκαλούν  τη γλυκόλυση (φαινόμενο Warburg).

Τα CSCς, (καρκινικά βλαστοκύτταρα) {Cancer Stem Cells} που προκαλούνται ως απόκριση στο οξειδωτικό στρες , έχουν ενισχυμένο μεταβολισμό των PPP{ Pentose Phosphate Pathway}.

Έτσι τα καρκινικά κύτταρα, μετά την αύξηση του επιπέδου ROS,  αποκλίνουν από τη γλυκόλυση  προς την οδο  PPP και αυτή η μεταβολική απόκλιση {μετά από επίμονο οξειδωτικό στρες}  μεταφράζεται ως ένα βήμα στροφής των  καρκινικών κυττάρων  σε CSCς.

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να προσαρμοστούν σε χαμηλές πηγές ενέργειας ενόψει της εξάντλησης του ΑΤΡ, καθώς και στα υψηλά επίπεδα ROS, μεταβάλλοντας τα δίκτυα μεταβολισμού και παραγωγής ενέργειας που μπορεί να καθορίσει  τη μοίρα των κυττάρων και την ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα. Τα καρκινικά κύτταρα γενικά χαρακτηρίζονται από αυξημένη γλυκόλυση, ενώ τα CSCs εμφανίζουν αυξημένο μεταβολισμό της οδού PPP.

Συνοπτικά τα καρκινικά κύτταρα όταν αντιμετωπίζουν ROS, πρώτα αυξάνουν το ρυθμό γλυκόλυσης και στη συνέχεια ,με συνέχιση του οξειδωτικού στρες, η μεταβολική ισορροπία μετατρέπεται από τη γλυκόλυση σε PPP. Αρα αυτή η μεταβολική απόκλιση κατά τη διάρκεια του επίμονου οξειδωτικού στρες είναι σημάδι μετατόπισης των καρκινικών κυττάρων προς CSCς.

Το μονοπάτι φωσφορικής πεντόζης {Pentose  Phosphate Pathway} είναι μια μεταβολική οδός παράλληλη προς τη γλυκόλυση ,παράγει NADPH {οξειδωτική φάση} και μη οξειδωτική  για σύνθεση σακχάρων 5-άνθρακα.  {πεντόζες}  για  σύνθεση νουκλεοτιδίων . Tο μονοπάτι της φωσφορικής πεντόζης (PPP) παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του υψηλού πολλαπλασιασμού κυττάρων και αντιπροσωπεύει ένα πλεονέκτημα για καρκινικά κύτταρα. Η έκφραση PKM2 έχει χρησιμοποιηθεί ως δείκτης όγκου, σχετίζεται με μεταβολισμό όγκου και την ανάπτυξη του όγκου. Η  PKM2 προτείνεται ως θεραπευτικός στόχος  θεραπείας του καρκίνου και τα φάρμακα που την καταστέλλουν  αναστέλλουν  και τον μεταβολισμό του καρκίνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρεσβερατρόλη, η κουρκουμίνη και η επιγγαλοκατεχίνη (EGCG) καταστέλλουν την PKM2 (προσδιορίζεται με ELISA και κυτταρομετρία ροής. Άρα το μπλοκάρισμα των οδών των μοριακών μπορεί να επιφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους

Reference: Βiοmedicine & Pharmacotherapy{April 2019}

» Πηγή του άρθρου

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα