Πρόγραμμα στήριξης μεταναστών από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα

Προγράμματα και παρεμβάσεις “εντός συνόρων”, για τους Πολίτες της “Διπλανής Πόρτας”, τους μετανάστες δηλαδή που ζουν στην Ελλάδα, είναι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι και δεν έχουν πρόσβαση στα δίκτυα υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας, δημιουργούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός προγράμματος-δορυφόρου, με την ονομασία “Κέντρο Πληροφόρησης – Υποστήριξης Μεταναστών” (ΚΕΠΥΜ) / “Legal Information Center” (L.I.C), με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η δυσκολία κατανόησης ή δυσκολία εφαρμογής της νομικής διαδικασίας που αφορά τη νομιμοποίησή τους.

Α. Βασικός σκοπός του προγράμματος:

Να προωθήσει τη δυνατότητα λήψης άδειας παραμονής σε άτομα που μπορούν να ευνοηθούν από αυτήν, για λόγους ανθρωπιστικούς, κυρίως δε, σε περιπτώσεις ασθενειών που απειλούν τη ζωή τους ή αναπηρίας και σε περιπτώσεις ατόμων που υποφέρουν από ιάσιμη μεταδιδόμενη ασθένεια.

Β. Ειδικά αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Να προωθήσει και διευκολύνει τους παράνομους αλλοδαπούς στην πρόσβαση στη διαδικασία καταγραφής τους.

2. Να βοηθήσει και προωθήσει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών, κατά τη διαδικασία νομιμοποίησής τους.

Κύριος λόγος που τέθηκαν τα πιο πάνω αντικείμενα για το L.I.C. υπήρξαν τα Προεδρικά Διατάγματα 358 και 359/97. Σκοπός τους ήταν η καταγραφή στον Ο.Α.Ε.Δ. των αλλοδαπών μη υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που διέμεναν παράνομα στην Ελλάδα και είτε απασχολούνταν είτε αναζητούσαν απασχόληση, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στη νομιμοποίησή τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης οικονομικής μετανάστευσης με την πρόβλεψη της διαδικασίας, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της “Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας” σε αλλοδαπούς (ή Πράσινης Κάρτας).

Και τα δύο αυτά Π.Δ/τα δημοσιεύθηκαν την 27-11-97 και βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή τους ήταν ότι αφορούσαν αλλοδαπούς που κατά την ημερομηνία αυτή βρίσκονταν στην Ελλάδα εργαζόμενοι ή με την επιθυμία να εργασθούν στη χώρα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι ή με την επιθυμία να αυτοαπασχοληθούν.

Η ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΠΥΜ μέχρι και σήμερα κρίθηκε απ’ την Οργάνωση όχι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία, καθώς πέτυχε να βοηθήσει αποτελεσματικά έναν μεγάλο αριθμό, κυρίως οικονομικών μεταναστών να αντιμετωπίσουν όλες τις νομικές συνέπειες της νομιμοποίησής τους (π.χ. ασφάλιση, εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας, διεκδίκηση εργατικών τους απαιτήσεων κ.λ.π.) αλλά και να νομιμοποιηθούν οι νεοεισερχόμενοι παράνομοι αλλοδαποί στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση και εφαρμογή του πρόσφατου νόμου 2910/2001.

Ίδρυση του L.I.C. (ΚΕ.Π.Υ.Μ)
Από το Μάιο του 1998 άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα – δορυφόρος ΚΕ.Π.Υ.Μ, με έδρα το Πολυϊατρείο της Αθήνας (Παιωνίου 5) ενώ στο Πολυϊατρείο Θεσ/κης άρχισε να λειτουργεί παρόμοιο τμήμα από τον Οκτώβριο του 1999.

Οι ανάγκες όμως και τα περιστατικά τα οποία ανέλαβε καθώς και οι αλλεπάλληλες μετατροπές και ρυθμίσεις των Διαταγμάτων και των Νόμων, μας ώθησαν σε μία «παγίωση» και καθιέρωση του προγράμματος αυτού που πλέον αναλαμβάνει όλη τη Νομική Συμβουλευτική και Υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων που προσέρχονται στα προγράμματα εντός συνόρων, στα «Προγράμματα της Διπλανής Πόρτας».

Διαβάστε επίσης