Καθορισμός ορίων για αρωματικούς υδρογονάνθρακες στα πυρηνέλαια

Μετά από πρόταση του ΕΦΕΤ και του Γενικού Χημείου του Κράτους, θεσπίζονται για τα ελληνικά πυρηνέλαια ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι τελευταίοι αποτελούν μία ομάδα τοξικών ουσιών, κυρίως προϊόντων ατελούς καύσης, που μπορούν να παραχθούν είτε από τις διαδικασίες επεξεργασίας, είτε από την περιβαλλοντική ρύπανση και ορισμένες από αυτές μπορούν να έχουν βλαπτικές συνέπειες στην υγεία, όταν η πρόσληψή τους υπερβεί συγκεκριμένα όρια.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την κοινοποίηση μέσω του alter-system, μεμονωμένων περιστατικών ελληνικών πυρηνελαίων εξαγωγής με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μετά από εντατικούς ελέγχους από τον Ε.ΦΕ.Τ σε συνεργασία με το Γ.Χ.Κ, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο τελικών σημείων διάθεσης, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Η πρόταση αυτή εναρμονίζει τις απαιτήσεις ασφαλέιας και ποιότητας των Ελληνικών πυρηνελαίων με αυτές άλλων των Ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλίας, Ισπανίας) και θεσμοθετείται ως εθνικό μέτρο μετά από την έγκριση της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων, βάσει της κοινής νομοθεσίας, (καν. 313/93ΕΟΚ) και ως τη θεσμοθέτηση ενιαίων Ευρωπαϊκών ορίων.

Με τη ρύθμιση αυτοί συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί κλάδοι (τυποποιητήρια, πυρηνελαιουργοί, ΣΕΒΙΤΕλ, κ.λ.π), μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γ.Χ.Κ.

Διαβάστε επίσης