131 δις προίκα για Υγεία και Πρόνοια από Ε.Ε.

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της χώρας μας προβλέπεται με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Επίτροπος κ. Αννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υγεία και Πρόνοια” για την Ελλάδα για το 2000-2006. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 131,2 δισεκατομμυρίων δραχμών (385 εκατομμυρίων ευρώ), προσεγγίζοντας το 1,7% της συνολικής συμμετοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα.

Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, χαιρετίζοντας την απόφαση, είπε: “Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υγεία και Πρόνοια” η Ελλάδα θα ενισχύσει την εθνική της προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (παράλληλα με τη συνέχιση της προσπάθειας για τη μεταρρύθμιση στον ψυχιατρικό τομέα που ξεκίνησε το 1984) και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, διευκολύνοντας αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού να επιτύχουν την κοινωνικο-οικονομική τους ένταξη”.

Το Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραμμα εντάσσεται στον πέμπτο άξονα προτεραιότητας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: “Ποιότητα ζωής”. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:
– Στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της υγείας γενικότερα και την κοινωνική προστασία του πληθυσμού.
– Στην αναβάθμιση της ποιότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
– Στην ενίσχυση της αυτονομίας των Περιφερειών, εξαλείφοντας τις περιφερειακές ανισότητες, με την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.
– Στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.
– Στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, φιλικές προς τον χρήστη και προσβάσιμες στον πολίτη.

Η κοινοτική συμμετοχή (131,2 δισεκατομμύρια δραχμές), όπως κατανεμήθηκε στους 4 άξονες προτεραιότητες του προγράμματος προέρχεται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 75 δισεκατομμύρια δραχμές (220,3 εκατομμύρια ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 56 δισεκατομμύρια δραχμές (164,7 εκατομμύρια ευρώ).

Αν ληφθεί υπόψη και η εθνική συμμετοχή, η συνολική επένδυση κεφαλαίου ανέρχεται στα 175 δισεκατομμύρια δραχμές (513,3 εκατομμύρια ευρώ). Τα συνολικά κονδύλια που κατανεμήθηκαν στην Ελλάδα απο τα Διαρθωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής ανέρχονται στα 8,9 τρισεκατομμύρια δραχμές, εξαιρουμένων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Διαβάστε επίσης