Αδιαφορία των κρατών της Ε.Ε. για την καταστροφή του όζοντος

Ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που έχουν πάρει για τον έλεγχο των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, αποφάσισε να ζητήσει επίσημα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν τήρησαν την υποχρέωση να δηλώσουν τα μέτρα που υιοθέτησαν για τον έλεγχο των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για το όζον.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κανονισμό, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν τα συστήματα που έχουν αναπτύξει για την περισυλλογή ουσιών που μειώνουν το όζον, τα μέσα που έχουν εγκατασταθεί για την περισυλλογή τέτοιων ουσιών, τις ποσότητες των εν λόγω ουσιών που έχουν συλλεχτεί καθώς και τα προσόντα του προσωπικού που ασκεί τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.