ΚΕΕΛ: Ερευνητικά Προγράμματα για Ιογενείς Ηπατίτιδες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.Λ.

Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στα πλαίσια των δράσεών του για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, προκηρύσσει τρία προγράμματα διάρκειας δύο ετών με ποσό χρηματοδότησης 20.000.000 δρχ. ανά πρόγραμμα και συγκεκριμένα:

· Ερευνητικό Πρόγραμμα Α. Εφαρμοσμένη κλινική έρευνα στις Ιογενείς Ηπατίτιδες.
· Ερευνητικό Πρόγραμμα Β. Εργαστηριακή έρευνα στις Ιογενείς Ηπατίτιδες.
· Ερευνητικό Πρόγραμμα Γ. Επιδημιολογική έρευνα για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες και Δημόσια Υγεία.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης (φορείς υλοποίησης) έχουν τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές ή Εργαστηριακά Τμήματα αυτών, ή Μονάδες αυτών, ή Κέντρα Αναφοράς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, Τμήματα αυτών ή Εργαστήρια ή Κέντρα Αναφοράς, ΤΕΙ, Τμήματα ή Εργαστήρια αυτών, Ερευνητικά Ιδρύματα ή άλλοι Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος και αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο.Σε κάθε ένα απο τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν ένας ή περισσότεροι φορείς.
Μαζί με την αίτηση καταθέτουν στο Κ.Ε.Ε.Λ. τα ακόλουθα στοιχεία έντυπα σε πέντε αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα):

1. Αναλυτικό πρωτόκολλο για την συγκεκριμένη ερευνητική δράση το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Υπόβαθρο-Σημαντικότητα
Β. Προηγούμενη γνώση-εμπειρία ή και συναφές έργο της ερευνητικής ομάδας
Γ. Κύριοι Σκοποί- Αντικείμενο- Στόχοι
Δ. Λεπτομερής ανάλυση ερευνητικής προτάσεως – Πρωτόκολλο έρευνας
Ε. Χρονοδιάγραμμα- Φάσεις
ΣΤ. Βιβλιογραφία

Το σύνολο των τμημάτων Α εως Δ δεν μπορεί να είναι μικρότερο απο 2.500 λέξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις (χωρίς το χρονοδιάγραμμα και την βιβλιογραφία αλλά υπολογίζονται οι αριθμοί)Επιπλέον επιτρέπονται έως 5 πίνακες και γραφήματα. Η βιβλιογραφία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100 αναφορές.

2. Σύνοψη της πρότασης στα Αγγλικά (400-500 λέξεις συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας που τυχόν θα αναφερθεί)

3. Βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας. Το κάθε βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι έως δύο σελίδες μέγιστο.

4. Πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων (ανεξαρτήτως αντικειμένου) απο το 1993 και μετά σε περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο MEDLINE για κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας.

5. Αναλυτικό προϋπολογισμό και επεξήγηση των προβλεπόμενων εξόδων (μισθοί ερευνητικών, τεχνικό προσωπικό, αναλώσιμα, πειραματόζωα, έξοδα μετακινήσεων, όργανα, άλλα έξοδα- με επεξήγηση κατά φάσεις).

6. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την προηγούμενη χρηματοδότηση απο το Κ.Ε.Ε.Λ. Σε περίπτωση που μέλη της ερευνητικής ομάδας ή οι μονάδες τους έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν άμεσα ή έμμεσα απο το Κ.Ε.Ε.Λ. για οποιαδήποτε δράση ερευνητικού , κλινικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, πρέπει να παραταθεί αναλυτική παρουσίαση της χρηματοδότησης με παράθεση όλων των δημοσιεύσεων εργασιών που έχουν χρηματοδοτηθεί απο το Κ.Ε.Ε.Λ. και όπου σημειώνεται γραπτά ή χρηματοδότηση του Κ.Ε.Ε.Λ.

7. ΄Εγκριση της πρότασης απο την αρμόδια επιτροπή του φορέα των αιτούντων ερευνητών.

8. Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της συνθήκης του Ελσίνκι, εάν πρόκειται για έρευνα σε ανθρώπους. Στοιχεία του επιστημονικά υπεύθυνου ερευνητή: τηλέφωνο, Fax, Ε-mail, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Κ.Ε.Ε.Λ. (Μακεδονίας 6-8 Αθήνα, 10433, τηλέφωνο: 88 11 500, 82 29 922) έως και τις 31 Ιουλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης