Λιγότεροι περιορισμοί για τις νεφρικές μεταμοσχεύσεις

Μια ομάδα ειδικών σε θέματα νεφρικής μεταμόσχευσης στην Mayo Clinic βρήκε μια καινούργια διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να κάνει τη νεφρική μεταμόσχευση δυνατή για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν θα ήταν δυνατόν να μεταμοσχευθούν.

Κάθε χρόνο 45000 άνθρωποι στις ΗΠΑ περιμένουν μεταμόσχευση και από αυτούς μόνον 8000 βρίσκουν πτωματικό μόσχευμα. Περίπου 7000 από αυτούς που περιμένουν, αναπτύσσουν αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων, γεγονός που καθιστά την πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος, σε περίπτωση μεταμόσχευσης σχεδόν σίγουρη.

Ο μηχανισμός δημιουργίας αυτών των αντισωμάτων δεν είναι ξεκάθαρος: ενοχοποιούνται μεταγγίσεις, εγκυμοσύνες, προηγούμενη απόρριψη μοσχεύματος. Σύμφωνα με το δρ. Mark Stegall, χειρουργό της Mayo Clinic, ειδικό στη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος, “η μόνη προοπτική γι’ αυτούς τους ανθρώπους μέχρι σήμερα, ήταν να μείνουν στη διάλυση”.

Η διάλυση δουλεύει σαν τεχνητός νεφρός γι’ αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται, 3 φορές την εβδομάδα για 4 ώρες την φορά, να εξαρτώνται από αυτό το μηχάνημα. Πριν από τη νέα διαδικασία, αυτό που εφαρμοζόταν ήταν η απομάκρυνση των αντισωμάτων μέσω πλασμαφαίρεσης (μια τεχνική που ουσιαστικά καθαρίζει το πλάσμα από τα κυκλοφορούντα αντισώματα), με φάρμακα που μείωναν τα κύτταρα που παράγουν τα αντισώματα και με σπληνεκτομή (αφαίρεση του οργάνου που παράγει τα αντισώματα).

Τα νεώτερα στοιχεία

Η νέα τεχνική, που καλείται θετική διασταυρούμενη μεταμόσχευση (positive crossmatch transplants) και είναι ανάλογη μιας νέας τεχνικής που ήδη εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμβατότητα των ομάδων αίματος, επιτρέπει τη δυνατότητα μεταμόσχευσης και από άλλους τύπους ιστών.

Πιο απλά, με αυτές τις νέες τεχνικές, μπορεί κάποιος να πάρει μόσχευμα που να είναι από δότη που δεν είναι συμβατός ούτε ως προς το νεφρικό ιστό, ούτε ως προς την ομάδα αίματος. Τέτοιου είδους μεταμόσχευση με τα σημερινά δεδομένα, εθεωρείτο απίθανη να πετύχει. Η τεχνική επιτρέπει τη λήψη μοσχευμάτων από ζωντανούς δότες, περιορίζοντας σημαντικά τις ασυμβατότητες και την πιθανότητα ανάπτυξης αντισωμάτων.

Μέχρι σήμερα, οι χειρουργοί στην Mayo Clinic, έχουν εκτελέσει 20 μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με ασύμβατες ομάδες αίματος και 4 μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με ασύμβατους νεφρικούς ιστούς. Περίπου 150 από τις 200 μεταμοσχεύσεις νεφρών, που θα γίνουν φέτος στη Mayo Clinic θα έχουν ζωντανούς δότες. Αυτό θα έχει αρκετά πλεονεκτήματα: μικρότερη περίοδο αναμονής για μεταμόσχευση, οι νεφροί μπορούν να εξεταστούν πριν τη μεταμόσχευση, μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως μετά, ενώ οι πτωματικοί νεφροί λειτουργούν μετά από μερικές εβδομάδες και γενικά, αντέχουν πολύ περισσότερο από τους πτωματικούς νεφρούς.

Η νέα αυτή τεχνική, ανοίγει και το δρόμο για τη ξενο-μεταμόσχευση. Σε αυτήν μπορούν να χρησιμοποιηθούν νεφροί από χοίρο, παρακάμπτοντας το πρόβλημα των αντισωμάτων.

Σύμφωνα με τον δρ.Stegall, “η δυνατότητα ξενο-μεταμόσχευσης θα μειώσει κατά χρόνια την αναμονή των νεφροπαθών”.