Στο ΣτΕ Κτηνίατροι και Γενικό Χημείο του Κράτους για τους ελέγχους

Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικού Χημείου του Κράτους κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγές και αιτήσεις αναστολών, που αφορούν την αδυναμία τους να λειτουργήσουν μετά από την κοινή υπουργική απόφαση για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Συγκεκριμένα στρέφονται κατά των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης και ζητούν να ακυρωθεί, ως παράνομη, η υπ’ αριθμ. 487/2000 κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα συμμορφώθηκε προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων. Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν κατ’ αρχάς ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι παράνομη, πλέον των άλλων, καθώς δεν υπογράφεται από τους συναρμόδιους υπουργούς Γεωργίας και Οικονομικών, αν και αρμόδιος για τον έλεγχο των κρεάτων (εισαγομένων και μη), σφαγείων, ζωοτροφών κλπ., είναι ο υπουργός Γεωργίας. Στην συνέχεια υποστηρίζουν στις αιτήσεις τους οι προσφεύγοντες ότι από την επίμαχη υπουργική απόφαση και το περιεχόμενο του νόμου 2741/1999 για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), δημιουργούνται παράλληλες αρμοδιότητες στα ελεγκτικά όργανα του δημοσίου, που έχουν ως συνέπεια να υπάρχουν ‘απαράδεκτες υπερκαλύψεις αρμοδιοτήτων οργανισμών, φορέων’.Αναφέρουν δε ότι η σύγκρουση και αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων στον ελεγκτικό τομέα επέρχεται ανάμεσα στα οργάνα του Γενικού Χημείου του Κράτους και του ΕΦΕΤ, ενώ ο νόμος για το ΕΦΕΤ, εκτός του ότι είναι αντισυνταγματικός (καθώς εκδόθηκε εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης) είναι και παράνομος γιατί ‘δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου, σε τέτοιο βαθμό ώστε ουσιαστικά να μην ενεργείται ουσιαστικώς έλεγχος στα τρόφιμα και οι καταναλωτές να είναι και να αισθάνονται πλήρως ανυπεράσπιστοι’.

Η Ενωση των Κτηνιάτρων υπογραμμίζει ότι ‘καθίσταται πλέον σχεδόν αδύνατη η εκτέλεση των σημαντικότατων υπηρεσιών οι οποίες μας έχουν ανατεθεί και αποβλέπουν κυριώτατα στην προστασία του καταναλωτικού κοινού, ιδίως μετά την εμφάνιση και την εξάπλωση της σοβαρότατης ασθένειας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας. Δημιουργείται σοβαρή σύγχυση περί την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας’. Αναφέρουν ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 2741/1999 υπουργική απόφαση (εκτός της προσβαλλόμενης), με συνέπεια ‘να δημιουργείται περαιτέρω σύγχυση με το τι ισχύει ή δεν ισχύει μέχρι σήμερα, ποιος είναι αρμόδιος να κάνει τον έλεγχο των τροφίμων, ποιος είναι αρμόδιος να ελέγξει τις τοξικές ουσίες κλπ’. Ο Σύλλογος των Χημικών αναφέρει ακόμα ότι με την θέσπιση του ΕΦΕΤ και την έκδοση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, ‘βλάπτεται η λειτουργία του ΓΧΚ και δημιουργείται σοβαρή σύγχυση περί την άσκηση των αρμοδιοτήτων του’. Τέλος αναφέρουν στις προσφυγές τους ότι ‘Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2741/1999 αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ καταργούνται. Η κατάργηση αυτή έχει γίνει χωρίς να προβλεφθεί και χωρίς να υπάρξει κανένας απολύτως προγραμματισμός και χωρίς ο ΕΦΕΤ μέχρι σήμερα, όπως άλλωστε τούτο αποδεικνύεται από την πράξη και ομολογείται και από τον ίδιο, να μπορεί να ασκήσει ουσιαστικούς ελέγχους στα τρόφιμα’.

Διαβάστε επίσης